Blogi: Juha Ahvio, to 03.02.2022 22:44

Korona- ja rokotuspassille ei ole perusteita

Tarkastelen tässä artikkelissa sitä, että korona- ja rokotuspassille ei ole perusteita. Tosiasia on nyt sekin, että terveydenhuoltohenkilökunnan osalta 1.2.2022 voimaan astunut rokotusvelvoite eli käytännössä rokotuspakko on, voimassaolostaan huolimatta, lääketieteen näkökulmasta tarkasteltuna perusteeton. Voimassa on siis perusteeton, toisin sanoen mielivaltainen, velvoite. Nämä todellisuudet käyvät ilmi Teemu Muhosen artikkelista ”THL ei enää kannata koronapassia eikä myöskään sen muuttamista rokotepassiksi: ’Vakava haittavaikutus’” Helsingin Sanomissa 28.1.2022. Artikkelin ingressin mukaan: ”Rokottamattomien sulkeminen palveluiden ulkopuolelle voisi lisätä polarisaatiota ja lisätä rokotevastaisuutta, katsoo THL sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa.”

Artikkelissa todetaan esimerkiksi seuraavasti:

”Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei kannata koronapassin ottamista takaisin käyttöön rajoitusten välttämisen välineeksi. THL ei myöskään pidä koronapassin muuttamista pelkäksi rokotepassiksi ’kansanterveydellisesti hyvänä vaihtoehtona’. Nykymuotoisen koronapassin saamiseksi kelpaa rokotussarjan ja sairastetun taudin lisäksi myös todistus negatiivisesta testitodistuksesta. ’Koska rokotuksilla ei nykytiedon perusteella voida merkittävästi estää omikronmuunnoksen tartuntoja vaan ainoastaan vakavaa tautia, soveltamismalli on vanhentunut, koska se altistaa rokottamattomat vakavan taudin vaaralle’, THL sanoo sosiaali- ja terveysministeriölle torstaina antamassaan lausunnossa.”

”Jos koronapassi rajattaisiin vain rokotettuihin tai taudin jo sairastaneisiin, eli se muutettaisiin niin sanotuksi rokotepassiksi, sen käyttö olisi THL:n mukaan ’ehkä lääketieteellisesti perusteltua’. Ratkaisussa olisi kuitenkin laitoksen mielestä muita vakavia ongelmia. ’THL ei pidä tätä kansanterveydellisesti hyvänä vaihtoehtona, sillä se sulkisi rokottamattomat täysin palveluiden ulkopuolelle ja voisi vaikuttaa merkittävästi ja pysyvästi yleiseen rokotusmyönteisyyteen Suomessa. Tämä olisi vakava haittavaikutus, jonka pitkäaikaiset vaikutukset olisivat merkittäviä’, laitos perustelee. Lausunnon ovat allekirjoittaneet THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta ja terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.”

”THL toteaa, että rokotemyönteisyys on ollut Suomessa kansainvälisesti vertaillen korkeaa. Rokotemyönteisyyden heikentäminen ’polarisoimalla rokottamattomien tilannetta entisestään’ olisi laitoksen mielestä haitallista. THL on rekisteritutkimuksin arvioinut, että 10–20 prosenttia rokottamattomista henkilöistä on jo varmistetusti käynyt läpi koronainfektion. Todellinen osuus sairastaneista on todennäköisesti vielä selvästi suurempi, THL arvioi. ’Rokotusasteen nostaminen nykyiseltä tasolta on haasteellista, ja olisikin harkittava, mikä on taso, joka katsotaan riittäväksi ja jonka kohdalla todetaan, että ainakaan perusoikeuksiin puuttumisen kautta sitä ei enää ole oikeasuhtaista yrittää nostaa’, lausunnossa sanotaan.”

THL siis kyseenalaistaa sen, että uudenlaisella rokotepassilla kannattaisi yrittää kannustaa rokottamattomia ottamaan rokotteita. Sen sijaan laitos pelkää, että rokotepassin käyttöönotto lisäisi rokotevastaisuutta nykyisestä…Rokotepassi taas voisi THL:n mukaan lisätä kriittisyyttä myös muita rokotteita kuin koronarokotteita kohtaan. Juuri se olisi erittäin haitallista kansanterveydelle, Tervahauta sanoo laitoksen asiantuntijoiden arvioineen. Onko koronapassista olemassa mitään versiota, joka THL:n mielestä olla nykytilanteessa käyttökelpoinen? Sanotaan nyt suoraan, että eipä juuri’, Tervahauta vastaa…Hallitus on valmistellut lainmuutosta, joka mahdollistaisi koronapassin edellyttämisen itsenäisenä rajoitustoimena eikä enää vain keinona rajoitusten välttämiseen. Hallituksessa on myös ollut halua muuttaa koronapassi pelkäksi rokotepassiksi. THL:n kriittinen kanta voi kuitenkin vielä vaikuttaa suunnitelmiin.”

THL siis, de facto, toteaa nyt, että, käytännöllisesti katsoen ei sen paremmin koronapassille kuin rokotepassillekaan ole lääketieteellistä perustetta eikä yhteiskunnallistakaan perustetta. THL:n mukaan passia ei tule yrittää käyttää vipuvartena rokotuskattavuuden laajentamiseksi. Näin siksi, koska tällainen olisi tosiasiallisesti jonkunlaisen pakotuksen muoto, jollaista THL ei suosittele. Nyt tämän – Radio Patmoksen Ajankohtafoorumi-ohjelmasarjan jaksoissa Leena Metsämäen kanssa pitkin matkaa esiin nostamamme näkökannan – on siis todennut myös asiantuntija-THL.

Pane merkille, että tämän jälkeen ei kukaan voi perustella tällaisten passien kannattamistaan eikä vaatimistaan, pakkorokotusten ajamisesta puhumattakaan, lääketieteelliskansanterveydellisin perustein, vaan ainoastaan poliittisin perustein. Toistan, mitä olen aiemmin puhunut Viikon Ahvion 11.12.2021 päivätyssä jaksossa ”Rokotuspakon määrääminen murentaisi oikeusvaltion” koronapassien perusteettomuudesta sekä pakkorokotusten laittomuudesta:

”Mutta tällainen varta vasten tätä poikkeuksellista koronarokotustilannetta varten säädetty pakkorokotuslaki olisi perustuslain määräämien kansalaisen perusoikeuksen vastainen. On selkeästi todettava, että etenkin nyt vallitsevissa oloissa rokotuspakon määrääminen olisi, perusoikeuksien kannalta, laitonta. Ensinnäkin rokotuspakko on avoimen selkeästi vastoin Euroopan neuvoston 27.1.2021 antamaa koronarokotuspäätöslauselmaa, joka lausuu seuraavasti: ’Euroopan neuvosto velvoittaa siis huolehtimaan siitä, että turvallisia ja tehokkaita rokotteita on tarjolla kaikille, jotka niitä haluavat. Samalla EU:n tulee taata, että kansalaisia informoidaan siitä, että rokotus ei ole pakollinen, ja että ketään ei poliittisesti eikä sosiaalisesti eikä muutoinkaan painosteta ottamaan rokotetta, jolleivät itse sitä halua. EU:n tulee taata, että ketään ei syrjitä siksi, että ei ole ottanut rokotetta, on tällaisen ottamattomuuden peruste sitten terveydellinen tai haluttomuus sinänsä.’”

Rokotuspakko on myös perustuslaitontaSuomen perustuslain perusoikeuksien vastainen. Rokotuspakko on vastoin Suomen perustuslain määräämiä perusoikeuksia, joiden olemukseen kuuluu, että niiden yli ei niin vain kävellä poikkeusoloissakaan. Perustuslain perusoikeuksien pykälät 6 ja 7 määräävät, että ’Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella…Oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen. Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.’ Pykälä 13 määrää, että ’Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua.’”

Rokotepakko on myös vastoin Euroopan unionin perusoikeuskirjan määräämiä EU-kansalaisen perusoikeuksia. Perusoikeuskirjan kolmannen ’Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen’ -artiklan mukaan: ’1. Jokaisella on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. 2. Lääketieteen ja biologian alalla on noudatettava erityisesti seuraavia vaatimuksia ja kieltoja: a) asianomaisen henkilön vapaaehtoinen ja asiaan vaikuttavista seikoista tietoisena annettu suostumus, joka on hankittu laissa säädettyjä menettelytapoja noudattaen; b) ihmisten geneettiseen jalostamiseen tähtäävien käytäntöjen kielto, erityisesti sellaisten, joiden tavoitteena on ihmisten valikointi; c) kielto hankkia taloudellista hyötyä ihmisruumiista ja sen osista sellaisinaan; d) ihmisten jäljentämistarkoituksessa tapahtuvan kloonauksen kielto…’”

”Huomaa, että jos ja kun ruumiillinen suostunta- ja itsemääräämisoikeusperustaisuus on juridisessa ajattelussamme nostettu luovuttamattomaksi perusteeksi Me Too -tapauksissa, suostumusperustaisessa raiskauslainsäädännössä, naisella on oikeus omaan kehoonsa -aborttinäkemyksessä ja gender-ideologisessa oikeudessa saattaa ruumis vastaaman itse koettua ja määrättyä sukupuolta, on ruumiillisen suostunta- ja itsemääräämisoikeusperustaisuuden oltava luovuttamattomia myös rokotustapauksessa. Ruumiiseeni ei voi kohdistaa mitään ulkopuolista pakkoa eikä ruumiiseeni saa sijoittaa mitään oman ruumiini ulkopuolista ilman, että olen itse antanut sille suostumukseni. Itsemääräämisoikeus- ja suostumusperustaisuutta ei voi mielivaltaisen yhtäkkisesti eli eriarvoistavan syrjivästi unohtaa, kumota eikä jättää huomiotta myöskään rokotustapauksessa.”

”Varsinkaan kristitty ei voi sallia ruumistaan, joka on Pyhän Hengen temppeli ja joka muodostaa luovuttamattoman ulottuvuuden Jumalan kuvaksi luodusta ja sielun ja ruumiin ykseydestä muodostuvasta yksilöllisestä ja vapaatahtoisesta persoonallisuudestamme, kohdeltavan ulkopuolisen pakon objektina. Suomen ja EU:n kansalaisiin ei voi, mikäli perusoikeuksista pidetään kiinni, kohdistaa rokotuspakkoa…”

Näin, edellä lainatulla tavalla, puhuin Viikon Ahviossa 11.12.2021.

Tästä rokotuspakon perusoikeuslaittomuudesta on syytä muistuttaa jälleen, koska nyt, tuoreen THL:n asiantuntijakannanoton jälkeen, on selvää, ettei myöskään tartuntatautilain pykälää 48 voida legitiimisti soveltaa hoitajien rokotepakon perusteena, koska rokotteet eivät estä tartuntoja. Tämänkin kannan esitin edellä mainitussa Viikon Ahvion jaksossa 11.12.2021.

Tähän nähden on mielenkiintoista lainata Markus Mäen artikkelia ”Ylilääkäri HS:lle: Rokotusvelvoitetta ei voi enää perustella potilaiden suojelemisella” Verkkouutisissa 31.1.2022. Artikkelin mukaan: ”Hoitohenkilöstön koronarokotusvelvoitetta ei voida enää perustella yksinomaan potilaiden suojelemisella, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek Helsingin Sanomille. Väliaikaisen lakimuutoksen tarkoituksena on ollut suojata asiakkaita ja potilaita tartunnoilta, mutta Nohynekin mukaan rokotteiden tarjoama suoja koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan on vain ’kohtalainen ja lyhytaikainen’. – Pelkästään sillä ei tätä voi perustella, Nohynek sanoo.”

Kaiken edellä esitetyn valossa on pakko todeta, että Itävallassa voimaan säädetty pakkorokotus, kuten ilmenee Hanna Mahlamäen artikkelista ”Tiistaista alkaen jokaiseen kotiin tulee Itävallassa kirje, jossa kerrotaan, että koronarokote pitää ottaa sakon uhalla – Euroopan takapajulan maineen saanut maa ohitti Suomen rokotuskattavuudessa” Helsingin Sanomissa 31.1.2022, on täysin totalitaarista ja EU-perusoikeudetonta. Tällaista on myös Macronin Ranskan linja.

Presidentti Macron on todennut selkeän brutaalisti seuraavasti: ” – Tarkoitukseni ei ole haistatella kaikille ranskalaisille. Rokottamattomille haluan sen sijaan todella haistatella. Ja jatkamme tätä loppuun saakka. Tämä on strategiamme… Macron toisteli tiistain haastattelussa Le Parisienille, että rokottamattomat muodostavat pienen vähemmistön, joka on mahdollista nujertaa vain heidän elämäänsä hankaloittamalla. Pakkorokotuksiin tai rokottamattomien vangitsemiseen hän ei kuitenkaan tahdo ryhtyä…Poliittiset vastustajat kommentoivat joka tapauksessa vihaisesti presidentin avautumista rokottamattomiin ihmisiin liittyen.”

”Macronin käyttämä, haistattelemista tarkoittava emmerder-sana on johdettu sanasta merde, paska, ja sitä pidetään siksi alatyylisenä”, kuten Iltalehti uutisoi 5.1.2022 päivätyssä Joonas Lehtosen artikkelissa ”Raivo repesi Ranskassa: Macron linjasi koronastrategiaksi ’haistattelun rokottamattomille’”. Huomaa: Ranskan edistykselliselle presidentille näyttää olevan täysin oikeutettua ilmoittaa julkisesti, että tavoitteena on ”vähemmistön nujertaminen” tarkoituksellisesti suunnitellun strategian mukaisesti ja haistattelujen kera. Tällaisessa asiayhteydessä ”vähemmistön nujertaminen” on näköjään ihan ok.

Ja Macronille on vieläpä täysin luontevaa pohtia julkisesti jopa rokottamattomien vangitsemisen ajatusta, vaikkei sitä juuri nyt sanokaan kannattavansa. Joka tapauksessa Macronin puheet ja politiikka ilmaisevat brutaalin pakkototalitaristista eetosta. Tällainen eetos elää ja voi hyvin EU-lännessäkin, näemmä.

On kuitenkin syytä ymmärtää, että pakkopasseissa ja -rokotuksissa kyse ei ole lääketieteestä, vaan poliittisesta vaikuttamisesta ja poliittisten päämäärien ajamisesta. Tämä on selvää paitsi edellä mainittujen Ranskan ja Itävallan esimerkkien nojalla myös seuraavan EU-ratkaisun nojalla: EU-koronapassin voimassaoloaika on mielivaltainen ja on täysin auki, mitä tapahtuu niin sanotun kolmannen rokotuksen ottamisen jälkeen, kun passi on voimassa ”toistaiseksi”. Magnus Brunnsbergin 21.12.2021 päivätyn Iltalehti-artikkelin ”Nyt tuli uusi linjaus: kahdesti rokotettujen koronatodistus voimassa 9 kuukautta” ingressin mukaan: ”Euroopan komissio tiedotti asiasta tänään ja se koskee kaikkia jäsenmaita.” Artikkeli kuuluu seuraavasti:

”Euroopan komissio tiedotti tänään tiistaina hyväksyneensä uudet säännöt koskien unionin digitaalista koronatodistusta. Jatkossa EU:n digitaaliset koronatodistukset ovat voimassa yhdeksän kuukautta siitä hetkestä, kun henkilö on saanut toisen koronarokoteannoksensa. Tiedotteen mukaan jäsenmaat eivät saa hyväksyä lyhyempää tai pidempää ajanjaksoa koronatodistuksen voimassaolosta. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa, kuinka kauan koronatodistus on voimassa kolmannen rokoteannoksen jälkeen. Uusimman linjauksen mukaan se on voimassa toistaiseksi. Sairastetun koronavirustaudin jälkeen todistus on voimassa enintään 180 päivän ajan ja negatiivisella testituloksella kolme vuorokautta.”

” – EU:n digitaalinen koronatodistus on ollut menestystarina. Meidän tulee pitää se sellaisena ja sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja uuteen tietoon, sanoi EU:n oikeuskomissaari Didier Reynders. Sääntömuutokset tulevat voimaan 1. helmikuuta 2022, mikäli Euroopan parlamentin yksinkertainen enemmistö tai EU-jäsenmaiden määräenemmistö ei vastusta komission hyväksymiä muutoksia.”

Tämä linjaus on astunut voimaan, kuten Helsingin Sanomat 31.1.2022 uutisoi artikkelissaan ”EU:n koronarokotustodistus voimassa yhdeksän kuukautta toisesta annoksesta”.

Mielenkiintoista on, että nyt voidaan julkisesti todeta politiikan ohjanneen, varsin läpinäkymättömästi, koko ajan Suomenkin koronatoimia. Ei siis ole menty pelkästään tieteen pelisääntöjen mukaan, kuten ilmenee Antti Halosen artikkelista ”Oikeusoppineelta täyslaidallinen ministeriölle: Joku näyttää ohjailevan THL:n mielipiteitä” Iltalehdessä 28.1.2022. Ingressi toteaa: ”Valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen pitää rajoituspäätösten suurimpana ongelmana avoimen tietoperustan puutetta.” Artikkelissa todetaan esimerkiksi seuraavasti:

”Valtiosääntöoikeuden dosentti, sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiainen näkee valtioneuvoston koronalinjauksissa paljon laajemman ongelman. Kyse ei ole siitä, kuinka paljon tai vähän rajoituksia puretaan. – Olennaisin seikka on, että päätösten pitäisi perustua avoimeen tietoperustaan…Pauli Rautiaisen mukaan perusongelma on, että Suomi ei julkista tietoperustaa, jonka perusteella voisi arvioida, mitkä toimenpiteet ovat hyväksyttäviä ja mitkä eivät… Saamani aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että riskipistemallin valmistelussa on yhdistynyt jonkinlainen THL:n asiantuntijaviranomaisena tuottama tietoperusteinen toiminta ja STM:n harjoittama ohjaus…THL on kieltäytynyt luovuttamasta STM:n ja THL:n välisiä sähköposteja…”

” – On lukuisia viitteitä siitä, että THL:n näkemyksiä ikään kuin ohjataan oikeammaksi tai niitä sivuutetaan eri tavoin tavoilla, jotka jälleen jäävät läpinäkymättömiksi. Päätökset syntyvät tieteellistä asiantuntemusta edustavassa organisaatiossa kyllä, mutta lopputuote ei ole tieteen pelisääntöjen mukainen.”

Huomaa: dosentti Rautiaisen mukaan avoin tietoperusta on puuttunut, on salattu ja tiede-THL:n näkemyksiä on ohjailtu poliittisesti. Politiikka on saanut tähän asti Suomessakin viimeisen sanan koronatoimissa. Tällainen on kuitenkin varsin ongelmallista, kuten nyt korostaa jopa Helsingin Sanomat tuoreessa 2.2.2022 päivätyssä pääkirjoituksessaan ”Koronarokotuksia kannattaa ajaa järjellä eikä pakolla”, ingressin kuuluessa seuraavasti: ”Suomessa terveyttä suojeleviin rokotuksiin on suhtauduttu järkevästi, joten aiheen politisoimista kannattaa välttää.”

Pääkirjoituksessa todetaan, varsin osuvasti, muun muassa seuraavasti:

”Itävallassa tuli tiistaina voimaan uusi laki, jossa ihmiset pakotetaan ottamaan koronavirusrokotus jopa tuhansiin euroihin kohoavien sakkorangaistusten uhalla. Myös Saksassa valmistellaan lakisääteistä rokotevelvollisuutta, joka saattaa tulla voimaan kesällä. Rokotekattavuus Itävallassa ja Saksassa on Suomen tasolla. Suomessa rokotuspakosta ei ole vakavasti edes keskusteltu. Tiistaina tuli tosin voimaan väliaikainen lakimuutos hoitajien rokotevelvoitteesta…Lakimuutokseen oli hyvät perustelut, sillä ihmisten tulisi voida luottaa siihen, että he saavat hoitajilta hoitoa eivätkä koronavirustartunnan.”

”Lain säätämisen jälkeen tilanne on kuitenkin mutkistunut, sillä koronarokote ei anna kovin vahvaa suojaa omikronmuunnoksen aiheuttamilta tartunnoilta, vaikka rokote antaakin yhä hyvän suojan vakavaa tautimuotoa vastaan. Jos rokotus ei suojaa potilaita, onko sille riittäviä perusteluja? Tätä pohdiskeli (HS 1.2.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek…Omikronin myötä THL on muuttanut kantansa sekä koronapassiin että sen muuttamiseen rokotepassiksi. Laitoksen mielestä passien käyttöä ei voida enää perustella. Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi maanantaina, että THL:n kannanmuutos tuli hänelle yllätyksenä. Pääministeri toivoi, että koronapassi voisi jatkossakin olla yksi työkalu epidemian hallinnassa. Sen sijaan oikeusturvakysymyksiä epidemian aikana ahkerasti esillä pitänyt oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) asettui THL:n linjalle. Henrikssonin mukaan korona- tai rokotepassin välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta on nykytilanteessa vaikeaa perustella.”

”Haluttomuus luopua koronapassista on ymmärrettävää, sillä pitkän jahkailun jälkeen syksyllä käyttöön saatu passi ehti osoittaa toimivuutensa sekä yleisötilaisuuksien turvaajana että lisäkannustimena rokotusten ottamiseen. Rajoituksia olisi helpompi purkaa, jos olisi passi, johon tarttua. Mutta kun ei ole. Koronapassia on turha käyttää yleisötilaisuuksissa, jos sen tuoma suoja on kyseenalainen. Pahimmassa tapauksessa passi voi olla jopa vaarallinen, jos esimerkiksi riskiryhmiin kuuluvat luottavat passiin liikaa. Sen sijaan koronapassi voisi kyllä kannustaa ihmisiä rokotuksiin. Esimerkiksi Helsingissä nuorista aikuisista parisenkymmentä prosenttia on yhä täysin rokottamatta, joten ravintoloissa ja yleisötapahtumissa skannattava passi voisi ajaa monet heistä piikille. Se taas saattaisi säästää ihmishenkiä tai vähentää sairaaloiden kuormitusta.”

”Monessa muussa maassa koronapassia käytetään juuri tähän tarkoitukseen, mutta Suomessa sellainen on torjuttu epäsuorana rokotuksiin pakottamisena. Varovaisuuteen on hyvät syyt. Epidemian venyminen koettelee ankarasti ihmisten kärsivällisyyttä. Se näkyi pari viikkoa sitten pidetyssä mielenosoituksessa, joka keräsi Helsinkiin nelisentuhatta koronatoimien vastustajaa. Joukko oli huomattava, eivätkä kaikki mielenosoittajat varmaankaan olleet valeuutisia ahmivia salaliittoteoreetikkoja. Osa ihmisistä näkee aina punaista, kun aletaan puhua pakosta, eikä se välttämättä ole huono ajattelutapa. Suomessa erilaisten kansanterveyden kannalta välttämättömien rokotusten ottaminen ei ole ollut pakko vaan itsestään selvä järkijuttu. Siksi rokotusten vastustaminenkin on pysynyt hyvin marginaalisena. Tätä tilannetta kannattaa kaikin tavoin vaalia.”

Kannattaa todellakin ottaa vakavasti, jos jopa Hesarin pääkirjoitus myöntää, etteivät kaikki koronatoimien kriitikot olekaan disinfosalaliittoteoreetikkoja ja että pakkotoimien vastustaminen ei välttämättä ole huono ajattelutapa.

 

 

Juha Ahvio to 03.02. 22:44

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

USA:n ääretön valtionvelka ja keskuspankkirahoitus

la 11.05. 19:26

Frank Herbertin Dyyni ja tekoälyuhka

la 13.04. 00:17

Onko historialla merkitystä?

su 18.02. 17:41

Suomen presidentinvaalien asetelma

pe 26.01. 22:32

Trump jälleen USA:n presidentiksi?

su 17.12. 11:50

Napoleon Bonaparte

ke 13.12. 23:51

Presidenttiehdokkaiden turvallisuuspolitiikka

pe 22.09. 00:24

Lääketeollisuus, huumeet ja bioaseet

ma 21.08. 11:14

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05. 12:08

J. V. Snellman ja suomalaisuusaate

to 11.05. 20:37

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

USA:n ääretön valtionvelka ja keskuspankkirahoitus

la 11.05.2024 19:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

Suomi sanojen vankina - manipulointia Ylen tapaan

to 28.03.2024 13:04

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Kompassi hukassa?

su 05.05.2024 00:58

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44