Blogi: Juha Ahvio, su 12.01.2020 21:46

Liittovaltiohanke etenee Euroopan unionissa

Nostin esiin 18.2.2019 pitämässäni luennossa Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi Suomen eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit ovat ratkaisevan tärkeitä? sekä juuri ennen europarlamenttivaaleja 20.5.2019 pitämässäni luennossa Vuosi 2019 totuuden valossa: Vaikuta europarlamenttivaaleissa! sen tosiasian, että globalistiset ja EU-federalismin nimeen vannovat vaikuttajatahot pyrkivät nyt ratkaisevaan läpimurtoon pyrkimyksessään muuttaa Euroopan unioni täysimittaisen keskitetyksi liittovaltioksi, ylikansalliseksi supervaltioksi. 

Tämä pyrkimys tähtää myös kansallismielisyyden nujertamiseen ja kansallisvaltioiden perustukselle muotoutuneen historiallisen Euroopan lopulliseen hautaamiseen.    

EU-federalistinen ratkaiseva ja peruuttamaton läpimurto pyritään toteuttamaan seuraavan kahden vuoden aikana eli vuosina 2020–2022 toteutettavan Conference on the Future of Europe -hankkeen myötä. Yleiskuvan tästä hankkeesta saa myös täältä.   

Valtavirtamediat eivät ole kovinkaan paljon pitäneet esillä tätä EU-liittovaltiohankerynnäkköä, jonka aloitusta on viimeistelty etenkin vuoden 2019 loppuviikkoina ja vuoden 2020 alkupäivinä. Tästä huolimatta kyse on koko EU:n laajuisesta hankkeesta, jonka on määrä vaikuttaa perusteitaan myöten sekä EU:n päätöksenteko- ja hallintainstituutioihin että EU:n perussopimuksiinkin. Kyse ei ole mistään vähäisemmästä kuin siitä, että nyt määritellään uusiksi koko EU:n olemassaolon ydin – eli tuodaan avoimesti esiin visio EU:sta ylikansallisena superliittovaltiona – ja sovitaan sopimukset uusiksi tai muutetaan olemassa olevat sopimukset liittovaltioagendan mukaisiksi. 

Keväällä 2020 aktivoituvassa hankkeessa ovat mukana yhtä hyvin EU-parlamentti, EU-komissio kuin Eurooppa-neuvostokin eli EU:n jäsenvaltioiden hallitukset. Tavoitteena on laatia ja säätää uudet EU-lait sekä ajaa läpi näiden mukaiset muutokset EU-sopimuksiin. Niin sanottujen EU-kansalaisten ääntäkin on määrä pyrkiä kuuntelemaan, sillä liittovaltiohanke on lanseerattu demokratianedistämishankkeeksi. 

Jos Suomen nykyinen hallitus ei sitä ennen kaadu sisäisiin ristiriitoihinsa, lähtee Suomi tähän EU-liittovaltiohankerynnäkkökonferenssiin punavihreän ja äärimmäisen EU- ja globalismihenkisen hallituksen johdolla. Suomalaisen kansallisvaltion tuleva kohtalo on siis osaltaan sellaisen hallituksen käsissä, joka lähtökohtaisen ohjelmallisesti on sitoutunut edistämään avointen rajojen monikulttuurisuutta ja asennoituu vihamielisesti kansallismielisyyttä ja kansallisvaltion ideaa kohtaan. 

Keskeinen tavoite EU:n liittovaltioagendan edistämisessä on määräenemmistöpäätösten ratkaiseva lisääminen. Jos päätöksenteko toteutuu määräenemmistöllä, ovat pienten jäsenvaltioiden kuten Suomen vaikutusmahdollisuudet menneet lopullisesti. Panokset ovat nyt, lievästi todettuna, suuret ja kovat.     

Euroopan tulevaisuus -EU-konferenssia ovat jo pohjustaneet useat erilaiset arvovaltaiset ohjelmanjulistukset ja tavoitteenasettelun ilmaukset. 22.1.2019 solmittiin Saksan ja Ranskan välinen niin sanottu Aachenin sopimus, jonka on määrä vahvistaa Saksan ja Ranskan välistä yhteenliittymistä ja tukea tuleva EU:n kehkeytyminen entistäkin vankemmin tämän ykseyden varaan. Torjuttaviksi vaaroiksi ja uhkatekijöiksi määriteltiin nouseva nationalismi, oikeistopopulismi ja brexit. 

Erittäin merkittävä virstanpylväs EU:n tulevan tulevaisuuskonferenssin kannalta oli useissa eurooppalaisissa lehdissäkin 4.3.2019 julkaistu Ranskan presidentti Macronin kirje EU-kansalaisille, jota käsitellään myös tässä.

Macron, joka ennakoi keväällä 2019 myös myönteisessä hengessä satojenkin miljoonien afrikkalaisten maahanmuuttajien vyöryä Eurooppaan tulevien vuosikymmenien aikana, piti kirjeessään brexitiä ja kansallismielisyyttä suurina ja torjuttavina vaaroina ja uhkina, puolusti euroon nojaavaa EU-rahapolitiikkaa, puhui yhteisen EU-puolustuksen puolesta, ehdotti uutta eurobyrokratiaa eli virastoa ”demokratian suojelemiseksi”, vaati sananvapausrajoituksia ja niin sanotun vihapuheen puhdistamista internetistä, yhdenmukaista turvapaikkapolitiikkaa sekä vannoi vihreän ilmastouskovaisuuden nimeen nollapäästöineen vuoteen 2050 mennessä, kaikkine tästä koituvine yhteiskunnallistaloudellisine seurauksineen.

27.11.2019 julkaistiin ranskalais-saksalainen strategiapaperi Conference on the Future of Europe: Franco-German non-paper on key questions and guidelines, jonka sisältöä ja merkitystä voi tarkastella myös täältä. Tämän strategiapaperin mukaan EU:n tulevaisuuskonferenssin puheenjohtajana tulisi toimia joku merkittävä ja kokenut EU-persoona tukenaan pieni ja valikoitu ohjausryhmä, jossa olisivat edustettuina EU:n instituutiot sekä asiantuntijat ja kansalaisyhteiskunta. 

Strategiapaperin mukaan tulevaisuuskonferenssin tulee tähdätä siihen, että EU:sta tehdään entistä yhtenäisempi ja suvereeni toimija, eli käytännössä täysimittainen liittovaltio. Konferenssin ensimmäisessä vaiheessa tulisi käsitellä niitä ratkaisuja, joiden myötä EU:n toiminta muuttuisi demokraattisemmaksi. Toisessa vaiheessa tulisi keskittyä käytännön EU-politiikan prioriteettien terävöittämiseen. Tämän strategisen tulevaisuusohjelman toivotti tervetulleeksi etenkin paneurooppalaishenkinen The Union of European Federalists -organisaatio. Näidenkin federalistien mukaan Eurooppa-projekti tarvitsee nyt akuutisti uudelleenkäynnistämistä, joka onnistuu juuri tulevaisuuskonferenssin kaavailemien liittovaltiohenkisten sopimusmuutosten ja kokonaan uusien perussopimusten ja EU-liittovaltiolle annettavien uusien toimivaltuuksien myötä. 

Kesällä 2019 tehtäväänsä valittu EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on myös julkaissut arvovaltaisen luonnostelun EU:n tulevaisuudesta ohjelmapaperissaan A Union that strives for more: My agenda for Europe. Political guidelines for the next European Commission 2019–2024.  Ennen kaikkea juuri tämä EU-komission puheenjohtajan ohjelmanjulistus pohjustaa tulevaa EU:n tulevaisuuskonferenssia.

Von der Leyen on saksalainen Merkel-henkinen CDU-poliitikko eli kristillisdemokraatti, joka ajaa vahvaa eurofederalistista agendaa kaiken edellä esitellyn mukaisesti. Hänen ohjelmapaperinsa kannattaa lukea yksityiskohtaisesti. Paperi osoittaa selkeästi, millaista politiikkaa Merkel-henkiset kristillisdemokraatit tosiasiallisesti ajavat. 

Kuvaavaa on, että von der Leyenin ensimmäinen ohjelmakohta on ”eurooppalaisen vihreän jaon”, ”A European Green Deal”, eli Green Deal -ilmastouskovaisuusohjelman toimeenpano koko EU:n laajuisesti. Tämä tarkoittaa ”ilmastoneutraaliutta” eli hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, YK:n Pariisin ilmastosopimuksen ja ”kestävän kehityksen” Agenda 2030:n vaateiden kuuliaista täyttämistä, hiiliveroineen kiertotalouksineen kaikkineen. 

Talousohjelmassaan von der Leyen vaatii euron vahvistamista, koska euro on rahayksikkönä ”ykseytemme symboli”. Talous- ja rahaliittoa on syvennettävä pankkiunioneineen kaikkineen eli täysimittainen liittovaltio on toteutettava. EU:sta on tehtävä myös ”tasa-arvon unioni”, ”A Union of Equality”. Von der Leyen toteaa suoraan – varsin mielenkiintoisesti CDU-poliitikon vaatimana – että me tulemme esittämään uutta syrjinnänvastaista lainsäädäntöä, ”new anti-discrimination legislation”. 

Tämä tarkoittaa uuden eurooppalaisen gender-strategian, ”a new European Gender Strategy”, lanseeraamista. Von der Leyenin teksti puhuu miehistä ja naisista gender- eli sukupuoli-termin asiayhteydessä. Mutta kun otetaan lukuun se tosiasia, että käytännössä gender-termiin sisällytetään nykyään yhtä hyvin YK:n kuin EU:nkin agendoissa myös se merkityskokonaisuus, jonka sateenkaarihenkinen ja lukemattomien erilaisten mielikuvitussukupuolien olemassaoloon uskova gender-ideologia termille määrittelee, on von der Leyenin vaatimus uuden gender-strategian välttämättömyydestä paljonpuhuva ja osoittaa, kuinka vahvasti saksalainen CDU on käytännössä omaksunut valtavirtaisen vasemmistoliberaalin poliittisen korrektiuden ja on ryhtynyt lähtökohtiinsa nähden täysin vieraiden aatteiden aisankannattajaksi.

Von der Leyenin johdolla EU-komissio tulee ajamaan EU:n tulevaisuuskonferenssissa täysimittaista liittovaltio-ohjelmaa, joka on vakaumuksellisesti kansallisvaltiovastainen, Euroopan historiallisista kristillisistä juurista sekularismin hyväksi irronnut, utopismiradikalismin värittämä ja sananvapautta rajoittava. Tähän suuntaan Euroopan unionia ajetaan nyt voimalla, vuodesta 2020 alkaen. 

Vahva hidaste ja este EU-liittovaltiohankkeelle tulee tosin olemaan Euroopan parlamentin 73-jäseninen Identity and Democracy -europarlamenttiryhmä eli ID-ryhmä, johon lukeutuu nyt yhdeksän kansalliskonservatiivista eurooppalaista puoluetta ja jonka ohjelma on seuraavanlainen.

ID-ryhmä puolustaa eurooppalaisten kansojen ja kansallisvaltioiden vapautta, suvereenisuutta ja identiteettiä. ID-ryhmän mukaan eurooppalaisen sivilisaation kantavat tukipilarit ovat kreikkalaisroomalainen antiikin perinne ja kristillinen perinne. ID-ryhmä puolustaa suvereenien eurooppalaisten kansallisvaltioiden välistä vapaaehtoista yhteistyötä ja torjuu täysin kaikki hankkeet, jotka tähtäävät EU-supervaltion muodostumiseen. ID-ryhmän mukaan kansallisvaltio on luontevin ja korkein taso, jolla demokratia voi toimia. Kansallisten rajojen turvaaminen ja maahanmuuton kontrolloiminen ovat perustavia periaatteita ja oikeuksia, joita tulee puolustaa. ID-ryhmän mukaan kansallisvaltioiden yhteistyötä tarvitaan terrorismin ja islamisaation torjumiseksi ja Euroopan ulkorajojen suojelemiseksi.  

ID-ryhmä on ainoa europarlamenttiryhmä, joka ohjelmallisen konkreettisesti katsoo Euroopan historiallisen kristillisen perinnön puolustamisen arvoiseksi ja perustavan luovuttamattomaksi eurooppalaisen sivilisaation olemassaolon ja säilymisen kannalta. 

Juuri tästä syystä sekä siksi, että eurofederalistista ja kansallisvaltiovastaista supervaltiohanketta ajetaan juuri nyt täydellä voimalla lopullisimpiin tavoitteisiinsa, osaltani kannustin suomalaisiakin antamaan europarlamenttivaaleissa 2019 mahdollisimman vahvan tuen kaikille niille, joiden europarlamenttiryhmä tuli olemaan se yhteenliittymä, josta muodostui ID-ryhmä kansallisvaltioita, kristillisyyttä ja sananvapautta puolustavine ohjelmineen.   

Suomalaisista europarlamentaarikoista tätä ohjelmaa edistävät Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen.

Laura Huhtasaaren Mepin raportti Brysselistä -sarjan 3.1.2020 TV7:ssa julkaistu kolmas osa ”Euroopan parlamentin salityöskentely” valaisee hyvin sitä, mistä EU:n tämänhetkisessä kehkeytymisessä on kyse.

 

 

Juha Ahvio su 12.01. 21:46

Juha Ahvio

Juha Ahvio, teologian tohtori, dosentti, Patmos Lähetyssäätiön tutkimusjohtaja

tuoreimmat

Uusi maailmanjärjestys: Mitä käsite oikeasti tarkoittaa?

su 11.04. 21:33

Mikael Agricolan ja suomen kielen merkitys

pe 09.04. 22:12

Pääsiäinen: Herran Jeesuksen Kristuksen kärsimys ja suvereeni voitto

ma 05.04. 10:58

USA:n presidentinvaalit 2020, vaalivilppi ja sen todisteet

su 07.02. 23:54

Presidentti Trump toistamiseen virkarikossyytteeseen

la 16.01. 11:50

Arkkipiispa Viganon osuva tilanneanalyysi

pe 08.01. 14:52

Jeesus Kristus on Herra, inkarnoitunut Jumalan Poika

to 24.12. 13:03

Koronarokotuksista

ke 09.12. 21:07

Suomen perustajaisien profeetallinen testamentti Suomen kansalle

pe 04.12. 18:08

Pitääkö Trumpin kannattajat tutkia, tuomita ja uudelleenkouluttaa?

pe 27.11. 18:34

blogit

Vieraskynä

Lukijamme kirje 14.4.2021 poliittisille päättäjille sekä Husin ja THL:n johdolle

su 25.04.2021 21:19

Juha Ahvio

Uusi maailmanjärjestys: Mitä käsite oikeasti tarkoittaa?

su 11.04.2021 21:33

Professorin Ajatuksia

Pettäjän tie on helppo nakki

to 29.04.2021 23:26

Marko Hamilo

Kansalaiset vaarassa! Nyt tarvitaan hätätilahallitus!

su 19.04.2020 22:47

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Äänekkäästi vaiettu väestökato

pe 09.04.2021 17:23

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Mielisairas ilmapiiri 2020

to 31.12.2020 18:54

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Puolta Espoota ollaan kaavoittamassa maahanmuutolle

pe 07.05.2021 15:19

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Löfvengate - kun Suomen valtiovalta luovutettiin suullisesti Ruotsille

ke 18.11.2020 17:19

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Usarin sensuroima blogi: Valokuva, jonka maailman vihreät haluaisivat hävittää

la 27.03.2021 12:12

Heikki Porkka

Onko pääministeri Sanna Marinilla taipumus valehdella?

ke 14.04.2021 12:24

Tapio Puolimatka

Uusi tasa-arvoajattelu murentaa oikeusjärjestelmän perustaa

to 08.10.2020 22:52

Olli Pusa

Euroopan idea

la 08.05.2021 13:20

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Stalin julisti vuonna 1937, että ensimmäisen kysymyksen oli aina oltava:

to 29.04.2021 23:29

Matti Viren

Loppuuko lama kahdella miljardilla?

ke 07.04.2021 22:02