Blogi: Tapio Puolimatka, la 29.06.2019 22:47

Seksuaalivallankumous vasemmistoaktivistien ja pääomapiirien yhteisprojektina

Vasemmistoaktivistit ja pääomapiirit ovat löytäneet toisensa seksuaalinormien purkamiseen tähtäävässä yhteiskunnallisessa liikkeessä, kuten näemme esimerkiksi Pride-festivaalissa. Mistä tämä johtuu?

Yhtenä selityksenä on se, että seksuaalisuuden vapauttamista voidaan käyttää sekä tavoiteltaessa taloudellista hyötyä että poliittisen kontrollin välineenä. Kun ihminen saadaan riippuvaiseksi seksuaalisten halujensa tyydyttämisestä, häntä voidaan ohjailla halujensa avulla tavalla, jota hän ei itse huomaa. Tällä tavalla valtiovalta pystyy ohjailemaan ihmisten käyttäytymistä heidän tietämättään ja ”ilman pakkoa”.

Samalla pääomapiirit voivat hyötyä ihmisten pakonomaisesta ja kyltymättömästä tarpeesta tyydyttää seksuaalisia halujaan. Ihmiselle annetaan oikeus vapaasti toteuttaa seksuaalisia halujaan, koska hänen riippuvuutensa seksuaalisesta nautinnosta tekee mahdolliseksi hyötyä hänestä taloudellisesti ja ohjailla hänen käyttäytymistään haluja manipuloimalla.

Markiisi de Sade

Tätä yhteiskunnallista ja sosiaalipsykologista dynamiikkaa on analysoinut Markiisi de Sade (1740−1814), joka oli yksi Ranskan vallankumouksen ideologeista. Hän oli rikkaan aristokraattisuvun kasvatti ja kansalliskokouksen vasemmistosiiven jäsen, joka vietti elämästään 32 vuotta vankiloissa ja mielisairaaloissa, koska hänen sadistinen irstailunsa teki hänestä yhteiskunnalle vaarallisen henkilön. Ranskan vallankumouksen alkaessa Sade oli ollut vankina Bastiljissa jo 10 vuotta. Hänellä oli vankisellissään itse kustantamansa 600 kirjan kirjasto, jossa hän omistautui pornografisille kirjoituksille ja kehitteli teoriaansa seksuaalisesta vapaudesta keinona ihmisen hallitsemiseen.

Markiisi de Saden kirjoituksia on lähes mahdotonta lukea, koska ne sisältävät puistattavia kuvauksia sadistisesta väkivallasta. Miksi Saden ajattelua on kuitenkin tärkeä ymmärtää? Yksi ilmeinen syy lienee se, että jotkut Saden perverssit oivallukset ovat nykyisen länsimaisen politiikan kulmakiviä. Saden ajattelu kiteyttää yhteiskuntaelämän keskeisen paradoksin: kun yksilön vapaus korotetaan ylimmäksi arvoksi, seurauksena on perheen ja yhteiskunnan hajoamisprosessi, jonka lopputuloksena yksilön vapaus kaventuu.

Seksuaalinen vapaus ja poliittinen kontrolli

Seksuaalisen vapauden ajatellaan johtavan estottomien, suvaitsevaisten ja onnellisten ihmisten kehittymiseen ja syrjinnän häviämiseen. Tällainen ihminen on vapaa ennakkoluuloista, syrjivistä asenteista, homofobiasta, insestifobiasta ja jopa lajifobiasta (kammosta ihmisten ja eläinten välisiä seksuaalisuhteita kohtaan).

Sade kuitenkin osoittaa, että seksuaalinen vapaus johtaa himojen orjuuteen, joka heikentää ihmisen kykyä luoda pysyviä parisuhteita ja elää vakaata perhe-elämää järkiperäisen moraalin pohjalta. Näin syntyvää anarkiaa yhteiskunnan on hallittava lisäämällä valtiovallan harjoittamaa kontrollia.

Seksuaalisen vapauden ja valtion keskitetyn kontrollin ajatellaan usein olevan toistensa vastakohtia. Todellisuudessa ne saattavat olla toistensa edellytyksiä, kuten Aldous Huxley kirjoittaa vuonna 1932 esipuheessa kirjaansa Uusi uljas maailma: ”Poliittisen ja taloudellisen vapauden vähetessä on seksuaalisella vapaudella taipumusta vastaavasti kasvaa.”

Vallankumous edellyttää ihmisten turmelemista

Ranskan vallankumouksen aikana Sade kirjoitti poliittisen traktaatin, jossa hän valittaa sitä, että moraalista ihmistä on vaikea ohjailla ulkoapäin, koska hänellä on hyvä omatunto ja mielenrauha: ”ihmisen moraalinen tila on rauhan ja levollisuuden tila, kun taas hänen epämoraalinen tilansa on alituisen liikkeen tila” (Sade 2003: 140). Jatkuvan levottomuuden vallassa olevaa ihmistä on helpompi ohjata vallankumoukselliseen toimintaan. Siksi on välttämätöntä ”turmella yhteiskunnan jäseniä, jotta heidän moraalinen hajaannuksensa hyödyttäisi koneistoa kansannousun muodossa”. (Emt.)

Hyvän omantunnon omaavaa ja mielenrauhan tilassa elävää ihmistä on vaikea kontrolloida ja ohjata ulkoapäin. Kansalaisten mielenrauhan horjuttamiseksi heissä on herätettävä himoja, jotka estävät heitä nauttimasta hyvän omantunnon tuomaa mielenrauhaa. Huonon omantunnon aiheuttama levottomuus ja omantunnon syytösten torjumisesta johtuva kapina moraalista järjestystä vastaan tekevät mahdolliseksi kansalaisten hallitsemisen. Samalla himojensa tyydyttämiseen antautunut ihminen kokee olevansa vapaa.

Himojen orjaa hallitaan ulkoapäin

Intohimojensa valtaan ”vapautettu” ihminen tarvitsee tekojensa seurausten hoitamiseksi yhteiskunnan tiukentuvaa asioihin puuttumista, koska hänen holtittoman elämänsä seurauksena on hylättyjä äitejä ja heitteille jätettyjä lapsia. Tämä on Saden mukaan edullista valtion hallitsemisen näkökulmasta: ”kaikkien avioliiton siteiden lopullisesti tuhouduttua syntyy naisen nautinnon hedelminä vain sellaisia lapsia, joilta isän tunteminen ja mahdollisuus kuulua johonkin tiettyyn perheeseen on ehdottomasti kielletty, niin että he ovat asianmukaisesti vain ja ainoastaan isänmaan lapsia” (Emt. 147).

Saden perverssinä päämääränä on heikentää lasten kiintymyssuhdetta isäänsä ja äitiinsä, jotta voitaisiin taata heidän uskollisuutensa valtiolle. Totalitaariseksi kehittyvän valtion näkökulmasta on siis ”mitä hyödyllisintä” erottaa lapset perheistään.

Seksuaalinen vapaus edistää totalitaarista kontrollia

Saden mukaan vallankumousliikkeen täytyy edistää seksuaalista hillittömyyttä, jotta levottomuuden ja huonon omantunnon valtaamia ihmismassoja voitaisiin ohjailla heidän intohimojensa avulla. Tätä Saden oivallusta ja sen innoittamia tekniikoita on hiottu länsimaisessa kulttuurissa viimeisen kahden vuosisadan ajan sen yleisen periaatteen mukaan, että poliittisen ja taloudellisen vapauden vähentyminen jää ihmisiltä huomaamatta, kun heidän seksuaalisia vapauksiaan lisätään. Paras tapa tehdä ihminen tietämättömäksi poliittisen vapauden puutteesta on antaa hänelle lupa antautua seksuaalisiin nautintoihin. Vapauttamalla kansalaiset irstailemaan, heidät voidaan ”huumata” niin, että he suostuvat hallittaviksi (Emt. 142).

Saden mukaan ei niinkään tule pohtia ”intohimon sammuttamista vaan sitä, miten järjestää keinot tyydyttää se rauhassa” ja tarjota ihmisille mahdollisuus ”antautua kaikkeen mitä hänen himonsa hänelle sanelevat, minkään koskaan estämättä.” (Emt. 141.)

Pornografisen viihdekulttuurin perustelu

Jos ihminen saa rahalla ostaa itselleen seksuaalisen tyydytyksen ja ”koota ympärilleen orjia, joiden on pakko tyydyttää hänet”, hän pysyy tyytyväisenä, vakuuttaa Sade (2003: 141). Mutta jos häntä estetään saamasta tyydytystä seksuaalisille haluilleen ja vallanhimolleen, hän on häiriöksi valtiolle.

Saden määrittelemästä vapaudesta tulee huomaamaton kontrollin menetelmä, koska se perustuu intohimojen manipulointiin. Ihmisille annetaan mahdollisuus rauhassa tyydyttää himonsa samalla kun omistava luokka saa tästä himojen tyydytyksestä itselleen taloudellista hyötyä ja tavan hallita ihmistä. Vapaus ei tämän ajattelun mukaan merkitse kykyä toimia moraalisen omantuntonsa mukaan ja elää mielenrauhassa, vaan vapautta tyydyttää himojaan. Himojensa orjuuttamasta ihmisestä tulee lopulta ihminen vailla omaa tahtoa.

Raamatun opetusten perverssi sovellus

Sade on tässä ottanut käyttöönsä ja vääristänyt Jaakobin kirjeen oivalluksen himon lainomaisesta kehityksestä: ”Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttaa. Ja sitten himo tulee raskaaksi ja synnyttää synnin, ja kun synti on kasvanut täyteen mittaan, se synnyttää kuoleman.” (Jaak. 1: 14−15.) Sade kääntää tämän oivalluksen poliittisen vallankäytön lähteeksi.

Himo etenee omien lainalaisuuksiensa mukaisesti ja alkaa hallita ihmiselämää. Himo johtaa syntiin ja synti puolestaan johtaa yhteiskuntaa sekasortoon ja kärsimykseen. Himon tuottamaa hävitystä hallitessaan ja korjatessaan valtiovalta saa tekosyyn hallita ihmistä hänen syvimpiä halujaan myöten. Vapautuessaan moraalisesta järjestyksestä ihminen joutuu niiden orjuuttamaksi, jotka osaavat manipuloida hänen halujaan.

Vapaa yhteiskunta edellyttää perhekeskeistä kulttuuria

Vapaan yhteiskunnan edellytyksenä on perhekeskeinen kulttuuri, joka tukee sekä aikuisten että lasten moraalista kehitystä. Seksuaalisen vapauden kulttuuri johtaa perheen hajoamiseen ja lasten syrjäytymiseen. Ongelmien kasautuessa yhteiskunta ei enää pysty hallitsemaan niitä asettamatta lisärajoituksia kansalaisten vapaudelle. Kärjistetysti voimme sanoa, että ilman rakastavia perheitä yhteiskunta ajautuu kohti poliisivaltiota, joka lisääntyvästi kontrolloi yksilön toimintaa.

Asiaa on käsitelty tarkemmin kirjassa Seksuaalivallankumous: perheen ja kulttuurin romahdus https://apowiki.fi/wiki/Seksuaalivallankumous:_perheen_ja_kulttuurin_romahdus_(kirja)

 

 

Tapio Puolimatka la 29.06. 22:47

Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka on suomalainen kasvatustieteen professori. Hän toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa

tuoreimmat

Yhteiskunnan perusteita murennetaan

to 12.09. 23:16

Asetun ehdolle Suomen Kristillisdemokraattien varapuheenjohtajaksi

ma 12.08. 22:21

Transaktivistit turvautuivat valheellisiin syytöksiin sukupuolitutkijaa vastaan

to 25.07. 21:48

Nuorison parissa leviävä vaarallinen muoti-ilmiö

ti 09.07. 22:18

Seksuaalivallankumous vasemmistoaktivistien ja pääomapiirien yhteisprojektina

la 29.06. 22:47

Sukupuoli-ideologia estää kriittisen seksuaalikasvatuksen

ti 18.06. 00:49

Nuoret transideologisen mielipiteenmuokkauksen kohteena

ti 28.05. 22:10

Setan kunniarotta-antipalkinto ja itävaltalainen rottaruno

ti 21.05. 23:38

Itsemäärittelyyn perustuva sukupuolikäsitys luo turvattomuutta

to 16.05. 22:24

Sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksen kriisi

to 09.05. 22:13

blogit

Vieraskynä

Konservatiivisivistyneistö, ulos kaapista!

ke 11.09.2019 22:30

Juha Ahvio

Miksi toisten sana on vapaampi kuin toisten?

su 15.09.2019 22:34

Professorin Ajatuksia

Äänikoikeus vaati ihmishenkiä, mutta sen käyttäminen ei kiinnosta

ma 16.09.2019 23:05

Marko Hamilo

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

pe 05.07.2019 00:00

Jukka Hankamäki

EKP:n elvytystoimet ovat talouden paukkumaissia

ma 16.09.2019 23:08

Petteri Hiienkoski

Sananvapaus on jakamaton

ti 17.09.2019 01:15

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Rauhan projekti ei etsi vihollisia omistaan

ti 30.07.2019 17:12

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Monikulttuurisuus lisää rikollisuutta

su 18.08.2019 04:14

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Suomi Ranskan euroarmeijaan - kirje presidentille

ke 11.09.2019 22:27

Mika Niikko

Väärinajattelijoiden oikeudet

ma 08.07.2019 21:55

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

YK:n ilmastopaneeli IPCC tukeutuu pseudotieteeseen

la 07.09.2019 07:11

Heikki Porkka

Yle matkalla monikulttuurisuudesta ilmastonmuutokseen

to 12.09.2019 16:12

Tapio Puolimatka

Yhteiskunnan perusteita murennetaan

to 12.09.2019 23:16

Olli Pusa

Ylen aivopesu ja valehtelu

ti 27.08.2019 04:28

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Ev.-lut kirkosta vasemmiston kivakerho

ti 18.06.2019 13:42

Reijo Tossavainen

Vihreät nuoret haukkuvat väärää puuta

pe 23.08.2019 09:24

Jessica Vahtera

Työhyvinvointia yhteiskunnan piikkiin

to 22.08.2019 16:17

Pauli Vahtera

Mansikanpoimintaa ja sokerijuurikkaan harvennusta

su 14.07.2019 21:43

Timo Vihavainen

Huuhkainten moraalia

ma 16.09.2019 23:07

Matti Viren

Me elvytetään

su 15.09.2019 22:55