Blogi: Tapio Puolimatka, ma 09.05.2022 09:05

Michael Rectenwald: Mitä on Suuri uudelleenkäynnistys (the Great Reset)?

Julkaisen professori Michael Rectenwaldin luvalla suomennoksen hänen artikkelistaan What Is the Great Reset? Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli on luettavissa hänen omalla sivustollaan: What Is the Great Reset? — Michael Rectenwald. (Tekstin seassa olevat numerot eivät toimi linkkeinä, vaan ne viittaavat kirjoituksen lopussa oleviin viitteisiin.) 

 

New York Timesin [1] ja Anti-Defamation League -järjestön [2] mukaan “Suuri uudelleenkäynnistys” (the Great Reset) on kokonaan vailla pohjaa. Tai, kuten BBC väittää,[3] Suuri uudelleenkäynnistys on “johtavien ajattelijoiden” hyväntahtoinen yritys[4] saada aikaan “oikeudenmukaisempi ja vihreämpi tulevaisuus”[5], joka perustuu kapitalismin uudelleenkäynnistämiseen. Samaan aikaan Time omisti yhden numeron Suurelle uudelleenkäynnistykselle ja kehui sitä käytännössä ratkaisuksi kaikkiin ongelmiin, jotka ovat syntyneet koronan jälkeen.[6]

Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) perustaja ja toimitusjohtaja Klaus Schwab ehdottaa, että Suuri uudelleenkäynnistys on vain yritys puuttua koronakriisin aikana paljastuneisiin kapitalismin heikkouksiin sekä ilmastonmuutoksen ja ympäristön saastumisen aiheuttamiin uhkaaviin katastrofeihin. Tätä mieltä ovat Klaus Schwab ja Thierry Malleret kirjassaan Covid-19: The Great Reset. Näin väittävät lukuisat WEF:n verkkosivuilla olevat asiakirjat. Miksi Suuri uudelleenkäynnistys on sitten tulkittu laajaksi vasemmistolaiseksi salaliitoksi, jonka tarkoituksena on luoda totalitaarinen yhden maailman hallitus?

En tarkoita, että totuus olisi jossain kieltämisen ja salaliiton välissä. Pikemminkin haluan tehdä selväksi, mitä Suuri uudelleenkäynnistys -ohjelmaan sisältyy sen suunnittelijoiden ja tilaajien mukaan. Tukeudun väitteisiin, joita ovat esittäneet Klaus Schwab ja hänen WEF:n avustajansa, WEF:n kumppanit, sekä Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa tapahtuneeseen kehitykseen sekä johtopäätöksiin, joita voidaan kohtuudella tehdä näistä ehdotuksista ja niiden toteuttamisesta. Tarkoitukseni on myös osoittaa, miten ajatus Suuresta uudelleenkäynnistyksestä synnyttää “salaliittoteorioita” ikään kuin spontaanisti.

Ennen kuin käsittelen Suuri uudelleenkäynnistys -idean keskeisiä osatekijöitä, on syytä tarkastella idean ja sen kehityksen historiaa. Vaikka sen filosofiset juuret saattavat olla paljon syvemmällä, Suuri uudelleenkäynnistys voidaan jäljittää Maailman talousfoorumin perustamiseen, joka perustettiin Euroopan johtamisfoorumiksi (European Management Forum) vuonna 1971. Samana vuonna Klaus Schwab, koulutukseltaan insinööri ja taloustieteilijä, julkaisi äidinkielellään saksaksi ensimmäisen kirjansa Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering.[7] Siinä Schwab esitteli ensimmäisen kerran sen, mitä hän myöhemmin kutsui “sidosryhmäkapitalismiksi”, ja väitti, kuten WEF:n verkkosivustolla todetaan, “että modernin yrityksen johtamisen on palveltava osakkeenomistajien lisäksi kaikkia sidosryhmiä pitkän aikavälin kasvun ja vaurauden saavuttamiseksi”.[8] Schwab ja WEF ovat siitä lähtien edistäneet monien sidosryhmien käsitettä. WEF on lähde retoriikalle, joka korostaa sidosryhmien ja julkisen ja yksityisen sektorin välistä kumppanuutta, ja politiikalle, jonka hallitukset, yritykset, kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunnan organisaatiot ja kansainväliset hallintoelimet ympäri maailmaa ovat omaksuneet. Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksilla on ollut keskeinen rooli koronakriisin ratkaisemisessa, ja ne ovat keskeisessä asemassa myös oletetun ilmastonmuutoskriisin ratkaisemisessa.

Tarkka ilmaisu “Suuri uudelleenkäynnistys” tuli käyttöön vuonna 2010, kun amerikkalainen kaupunkitutkimuksen teoreetikko Richard Florida julkaisi kirjan The Great Reset[9]— vaikka muut väittävät käyttäneensä ilmaisua jo ennen häntä. Floridan Great Reset oli vastaus vuoden 2008 finanssikriisiin, ja hän väittää, että vuoden 2008 romahdus oli viimeisin suurten uudelleenkäynnistysten sarjassa, johon kuuluvat 1870-luvun pitkä lama ja 1930-luvun suuri lama. Suuret uudelleenkäynnistykset eivät suinkaan ole tyypillisesti kuvattuja lamavuosia, vaan ne ovat teoreettista viitekehystä muuttavien keksintöjen ja maantieteellisten uudelleenjärjestelyjen kausia. Schwab ilmeisesti omaksui sanonnan ja mukautti sen edustamaan omaa näkemystään uudenlaisesta kapitalismista ja maailmanjärjestelmästä.

WEF:n vuosikokouksessa vuonna 2014 Schwab julisti: “Se, mitä haluamme tehdä Davosissa tänä vuonna … on painaa uudelleenkäynnistys-painiketta.”[10] Tällä hän viittasi kuvitteelliseen uudelleenkäynnistys-painikkeeseen “uusliberalistisen” kapitalismin maailmantalouden järjestelmälle. Myöhemmin WEF:n verkkosivuille ilmestyi graafinen kuva uudelleenkäynnistyspainikkeesta. Vuonna 2017 WEF julkaisi asiakirjan otsikolla “Meidän on uudelleenkäynnistettävä maailmanlaajuinen toimintajärjestelmä, jotta voimme saavuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.”[11]

Seuraavaksi WEF järjesti kaksi tapahtumaa, jotka ennakoivat pelottavasti koronakriisiä, josta tuli Suuri uudelleenkäynnistys -hankkeen ensisijainen innoittaja. Toukokuussa 2018 WEF teki yhteistyötä Johns Hopkinsin terveysturvakeskuksen kanssa CLADE X -harjoituksen toteuttamiseksi, joka oli keskustelujen avulla toteutettu simulaatio kansallisesta reagoinnista pandemiaan.[12] Harjoituksessa simuloitiin tilannetta, jossa syntyy ihmisen parainfluenssaviruksen uudenlainen kanta nimeltä CLADE X, jossa on Nipah-viruksen geneettisiä elementtejä. Homeland Preparedness News raportoi CLADE X -simulaation osoittavan, että “tilanteessa ei ollut suojaavaa rokotetta eikä ennakoivaa maailmanlaajuista suunnitelmaa katastrofaalisen maailmanlaajuisen pandemian leviämisen estämiseksi, mikä johti 150 miljoonan ihmisen kuolemaan maapallolla.”[13]Oli selvää, että maailmanlaajuiseen pandemiaan oli syytä valmistautua.

Hieman yli vuotta myöhemmin, lokakuussa 2019, WEF:n uskomaton ennakointikyky tuli jälleen esille, mutta tällä kertaa entistä tarkemmin. Yhdessä Bill ja Melinda Gates -säätiön kanssa WEF teki yhteistyötä Johns Hopkinsin yliopiston kanssa ja järjesti toisen pandemiaharjoituksen, nimeltään Event 201. Event 201 simuloi kansainvälistä reagointia uuden koronaviruksen puhkeamiseen — kaksi kuukautta ennen kuin covid-19-epidemia tuli kansainväliseksi uutiseksi ja viisi kuukautta ennen kuin Maailman terveysjärjestö (WHO) julisti sen pandemiaksi. Johns Hopkinsin terveysturvakeskuksen yhteenveto harjoituksesta muistuttaa läheisesti todellista Covid-19-skenaariota, mukaan lukien ilmeinen ennakkotieto niin sanotusta oireettomasta leviämisestä:

Tapahtuma 201 simuloi uuden eläinten ja ihmisten välillä leviävän koronaviruksen puhkeamista, joka tarttuu lepakoista sikoihin ja ihmisiin ja joka lopulta tarttuu tehokkaasti ihmisestä toiseen ja johtaa vakavaan pandemiaan. Taudinaiheuttaja ja sen aiheuttama tauti on mallinnettu pitkälti SARSin pohjalta, mutta se tarttuu paremmin yhteisöllisessä ympäristössä ihmisten välityksellä, joilla on lieviä oireita.[14]

CLADE X- ja Event 201 -simulaatioissa ennakoitiin käytännössä kaikki koronakriisin mahdolliset tapahtumat, erityisesti hallitusten, terveysviranomaisten, perinteisten tiedotusvälineiden, sosiaalisen median ja kansalaisten reaktiot. Reaktioihin ja niiden vaikutuksiin kuuluivat maailmanlaajuiset sulkutoimet, yritysten ja teollisuudenalojen romahtaminen, biometristen valvontatekniikoiden käyttöönotto, sosiaalisen median sensuurin korostaminen “väärän tiedon” ja “disinformaation” torjumiseksi, sosiaalisen ja perinteisen median täyttäminen “arvovaltaisilla lähteillä”, laajat mellakat ja massatyöttömyys.[15]

Nämä ennakkoharjoitukset ja muut koronakriisiin liittyvät kummallisuudet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että on syntynyt kertomus ”suunnitellusta pandemiasta” (the ”plandemic” narrative) — spekulaatio, jonka mukaan WEF:n ympärille keskittynyt globaali eliitti on saattanut rakentaa koronakriisin alibiksi Suuren uudelleenkäynnistyksen aloittamiselle. Äsken mainitun pandemiaharjoituksen lisäksi Swiss Policy Research viittaa WEF:n rooliin digitaalisten biometristen identiteettijärjestelmien edistämisessä, sen Young Global Leaders (Nuorten globaalien johtajien) -ryhmän nostamiseen merkittäviin rooleihin koronakriisin hallinnassa ja lasten rokottamisen puolustamiseen “digitaalisen tunnistamisen lähtökohtana”.[16]

WEF allekirjoitti 13. kesäkuuta 2019 YK:n kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan, jonka tarkoituksena on muodostaa kumppanuus, jonka keskiössä on YK:n “kestävän kehityksen Agenda 2030:n edistäminen”.[17] WEF julkaisi pian tämän jälkeen asiakirjan “United Nations-World Economic Forum Strategic Partnership Framework for the 2030 Agenda”.[18] WEF lupasi auttaa YK:n ilmastonmuutosohjelman “rahoittamisessa”. Puiteohjelmassa WEF sitoutuu myös auttamaan YK:ta “vastaamaan neljännen teollisen vallankumouksen tarpeisiin”, mukaan lukien varojen ja asiantuntemuksen tarjoaminen “digitaalista hallintoa” varten. Agenda 2030 näyttää olevan räätälöity YK:n ja WEF:n kumppanuutta varten. Siinä omaksutaan Schwabin vuosikymmeniä aiemmin esittelemä sidosryhmien käsite. Sanaa “sidosryhmät” käytetään Agenda 2030 -päätöksessä peräti kolmetoista kertaa. Suuri uudelleenkäynnistys voidaan siis ymmärtää osittain WEF:n panoksena Agenda 2030:een.

Kesäkuussa 2020 WEF järjesti Suuri uudelleenkäynnistys -huippukokouksen Maailman talousfoorumin 50. vuosikokouksena, joka viivästyi ja jonka painopistettä muutettiin koronakriisin vuoksi, ja ilmoitti Suuri uudelleenkäynnistys -ohjelman virallisesta käynnistämisestä.  

Vain muutamia kuukausia koronakriisin alkamisen jälkeen, 19. heinäkuuta 2020, ja vain kuukausi vuosikokouksen jälkeen Klaus Schwab ja Thierry Malleret julkaisivat kirjan Covid 19: The Great Reset. Torinon yliopiston Etiikan ja uusien teknologioiden instituutin toimitusjohtaja Steve Umbrello kirjoitti tästä julkilausumasta akateemisessa arvostelussaan näin:

Vaikka tätä aihetta käsittelevän ja näitä teesejä puolustavan kirjan tuottaminen näin nopeassa aikataulussa ei olekaan mahdotonta, kirjan tuottamisen nopeus on vaikuttanut salaliittoestetiikkaan, jonka kirja on sittemmin saanut aikaan. Vaikka kirjoittajat sanovat avoimesti kirjoittaneensa ja julkaisseensa kirjan kuukauden aikana, tämä lausuma ei vahvista tällaisten väitteiden todenperäisyyttä eikä hälvennä niiden epäilyksiä, jotka kyseenalaistavat väitteen paikkansapitävyyden.[19]

Lyhyt aika sen välillä, että WHO julisti Covid-19-taudin pandemiaksi ja kirja julkaistiin, ei ole ainoa tekijä, joka on ruokkinut Suuren uudelleenkäynnistyksen ympärille kehittynyttä “salaliittoestetiikkaa”. Schwabin kirjoitus Malleret’n kanssa ja muut WEF:n lausunnot ovat lietsoneet spekulaatioita. Kirjoittajat julistavat ilman ilmeistä katumusta tai häpeää, että Covid-19-tauti edustaa “tilaisuutta [johon] voidaan tarttua”[20] ja “meidän pitäisi hyödyntää tätä ennennäkemätöntä tilaisuutta maailmamme uudelleenhahmottamiseen”[21] ja “hetkeen on tartuttava, jotta voimme hyödyntää tätä ainutlaatuista mahdollisuutta”,[22] ja “[näille yrityksille] pandemia on ainutlaatuinen tilaisuus miettiä organisaationsa uudelleen ja toteuttaa myönteisiä, kestäviä ja pysyviä muutoksia”[23] ja “[k]aikille niille yrityksille [kuten digitaaliteknologian jättiyrityksille], jotka olivat tarpeeksi onnekkaita löytääkseen itsensä aloilta, jotka ‘luonnostaan’ kestävät pandemiaa, kriisi ei ollut ainoastaan siedettävämpi, vaan jopa kannattavien mahdollisuuksien lähde aikana, joka suurimalle osalle merkitsi ahdinkoa.”[24] Tämä viimeinen virke saattaa antaa viitteitä Suuren uudelleenkäynnistyksen yleisestä suunnitelmasta.

Suuri uudelleenkäynnistys yhdistää uudelleenkäynnistyksiä kaikilla kuviteltavissa olevilla ihmiselämän osa-alueilla: taloudellisilla, ympäristöllisillä, geopoliittisilla, hallinnollisilla, teollisilla, teknologisilla, sosiaalisilla ja yksilöllisillä.

Suuri uudelleenkäynnistys luo hämmentävän taloudellisen yhdistelmän, jota olen kutsunut “yrityssosialismiksi”[25] ja “kapitalismiksi, jolla on kiinalaisia piirteitä”,[26] tai jota Giorgio Agamben on myöhemmin kutsunut “kommunistiseksi kapitalismiksi”.[27] Schwab ja kumppanit kutsuvat tätä järjestelmää kiertoilmaisulla “sidosryhmäkapitalismiksi”.

Sidosryhmäkapitalismiin kuuluu yritysten käyttäytymisen muuttaminen “sidosryhmien” hyväksi. Sidosryhmä on kuka tahansa tai mikä tahansa ryhmä, joka voi hyötyä tai hävitä yrityksen käyttäytymisen takia — kilpailijoita lukuun ottamatta.

Sidosryhmäkapitalismiin ei kuulu ainoastaan yritysten reagointi ekologisiin kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, vaan myös “uudelleenarviointi yritysten sitoumuksista jo valmiiksi haavoittuville yhteisöille ekosysteemiensä osana”.[28] Tämä on sidosryhmäkapitalismin ja Suuri uudelleenkäynnistys -hankkeen “sosiaalista oikeudenmukaisuutta” koskeva näkökohta. Hallitukset, pankit ja omaisuudenhoitajat käyttävät ympäristö-, sosiaali- ja hallintoindeksiä (ESG) puristaakseen valistumattomat (non-woke) toimijat pois markkinoilta. ESG-indeksi on pohjimmiltaan sosiaalinen luottopisteytys yritysten luokittelua varten. Kollektivistiset suunnittelijat ajavat tuotannon omistuksen ja hallinnan pois niiltä, jotka eivät suostu vaatimuksiin.

Yksi WEF:n monista “strategisista kumppaneista”,[29] maailman suurin omaisuudenhoitaja BlackRock Inc., on vakaasti Suuri uudelleenkäynnistys -ohjelman sidosryhmämallin takana. BlackRockin toimitusjohtaja Larry Fink julisti vuonna 2021 toimitusjohtajille lähettämässään kirjeessä, että “ilmastoriski on sijoitusriski”, ja “kestävien indeksisijoitusten luominen on mahdollistanut pääomien massiivisen kiihdyttämisen kohti yrityksiä, jotka ovat paremmin valmistautuneet vastaamaan ilmastoriskiin”.[30] Fink toteaa, että pandemia kiihdytti rahavirtojen virtaamista kohti kestäviä sijoituksia:

Olemme jo pitkään uskoneet, että asiakkaamme hyötyvät yrityksesi osakkeenomistajina, jos pystyt luomaan pysyvää, kestävää arvoa kaikille sidosryhmillesi … Kun yhä useammat sijoittajat päättävät suunnata sijoituksiaan kestävyyteen keskittyviin yrityksiin, näkemämme mannerlaattojen siirtymä kiihtyy entisestään. Ja koska tällä on niin dramaattinen vaikutus pääoman kohdentamiseen, jokaisen johtoryhmän ja hallituksen on pohdittava, miten tämä vaikuttaa yrityksen osakkeisiin.

Finkin kirje on enemmän kuin raportti toimitusjohtajille. Se on epäsuora uhkaus. Samaan aikaan ESG-indeksin ja muiden rahoitusvälineiden mukainen sijoittaminen on saamassa lain voiman Yhdysvalloissa Bidenin hallinnon äskettäin antaman asetuksen myötä: “U.S. Climate-Related Financial Risk: Executive Order 14030”.[31]

Schwab ja Malleret asettavat “sidosryhmäkapitalismin” vastakkain “uusliberalismin” kanssa, joka on “aatteiden ja politiikkojen kokonaisuus …, jossa suositaan kilpailua solidaarisuuden sijasta, luovaa tuhoa valtion toimien sijasta ja talouskasvua sosiaalisen hyvinvoinnin sijasta.”[32] Toisin sanoen “uusliberalismilla” viitataan siihen, mitä muuten kutsutaan vapaiksi markkinoiksi. Sidosryhmäkapitalismi vastustaa siis vapaata yritysjärjestelmää. Se tarkoittaa paitsi yritysten yhteistyötä valtion ja kansalaisjärjestöjen kanssa myös valtion valtavasti lisääntynyttä puuttumista talouteen. Schwab ja Malleret ajavat “‘suuren’ hallituksen paluuta”[33] ikään kuin se olisi koskaan väistynyt. He väittävät, että jos “viimeiset viisi vuosisataa Euroopassa ja Amerikassa” ovat opettaneet meille jotakin, niin ne opettavat meille sen, että “akuutit kriisit lisäävät valtion valtaa. Näin on aina ollut, eikä ole mitään syytä, miksi asian pitäisi olla toisin COVID-19-pandemian kohdalla.”

Schwab ja kumppanit pystyttävät olkiukon uusliberalismista taloudellisten ongelmiemme lähteenä. Mutta se, että hallitus suosii tiettyjä toimialoja ja tiettyjä toimijoita niiden sisällä — eli korporatismi, joka tunnetaan myös nimellä talousfasismi,[34] vapaan kilpailun sijasta — on ollut todellinen lähde sille, mitä Schwab ja hänen kaltaisensa ilmeisesti paheksuvat. Suuri uudelleenkäynnistys lisää huomattavasti korporatismia eli talousfasismia.

Vaikka hyväksyttyjen yritysten sidosryhmät eivät välttämättä ole monopoleja, Suuri uudelleenkäynnistys vie kohti monopolisoitumista — tuotannon ja jakelun mahdollisimman suuri hallinta siirtyy näille suosituille yrityksille, ja samalla eliminoidaan teollisuudenalat ja tuottajat, joita pidetään joko tarpeettomina tai haitallisina. Jotta tämä uudelleenkäynnistys saataisiin aikaan, “kaikkien maiden, Yhdysvalloista Kiinaan, on osallistuttava, ja jokainen teollisuudenala öljystä ja kaasusta teknologiaan on muutettava”, kirjoittaa autoritaarinen Schwab.[35]

Ei ole yllättävää, että jopa sosialistit ovat pitäneet sidosryhmäkapitalismia uutena lähestymistapana sosialismin saavuttamiseen.[36] Kuten olen ehdottanut, sidosryhmäkapitalismi pyrkii kohti “yrityssosialismia” tai “kapitalismia kiinalaisin piirtein”, kaksi tapaa ymmärtää Suuren uudelleenkäynnistyksen yleistä taloustiedettä.

Edesmennyt historioitsija ja Hoover-instituutin tutkija Anthony C. Sutton kuvaili yrityssosialismia seuraavasti:

Vanha John D. Rockefeller ja hänen 1800-luvun kapitalistitoverinsa olivat vakuuttuneita yhdestä ehdottomasta totuudesta: kilpailuun perustuvan laissez faire -yhteiskunnan puolueettomien sääntöjen mukaan ei ole mahdollista kerätä suurta rahallista vaurautta. Ainoa varma tie valtavan varallisuuden hankkimiseen oli monopoli: aja kilpailijasi pois, vähennä kilpailua, poista laissez faire -periaatteet ja ennen kaikkea hanki teollisuudellesi valtion suojaa myöntyväisten poliitikkojen ja hallituksen sääntelyn avulla. Tämä viimeinen tie johtaa lailliseen monopoliin, ja laillinen monopoli johtaa aina vaurauteen.

Tämä ryöstöparoni-kaavio on myös … sosialistinen suunnitelma. Ero yritysvaltiomonopolin ja sosialistisen valtiomonopolin välillä on pohjimmiltaan vain valtarakennetta hallitsevan ryhmän identiteetti… Kutsumme tätä ilmiötä yritysten laillisesta monopolista — poliittisen vaikutusvallan avulla hankitusta markkinavalvonnasta — nimellä yrityssosialismi.[37]

Yrityssosialistinen suuntaus on kohti kaksitasoista taloutta, jossa monopolit ja valtio ovat huipulla ja enemmistöä koskeva “todellisuudessa olemassa oleva sosialismi” alapuolella. “Todellisuudessa vallitseva sosialismi” on sosialismia sellaisena kuin se todellisuudessa on, toisin kuin millaisena Marx ja hänen seuraajansa sen kuvasivat.[38]

“Kapitalismi kiinalaisin piirtein” viittaa Kiinan kommunistisen puolueen kuvaukseen talousjärjestelmästään. Useita vuosikymmeniä sitten, kun Kiinan kommunistinen puolue ei enää voinut uskottavasti kieltää Kiinan kasvavaa riippuvuutta voittoa tavoittelevista talouden sektoreista, sen johto hyväksyi iskulauseen “sosialismi kiinalaisin piirtein” kuvaamaan Kiinan talousjärjestelmää. Deng Xiaopingin muotoilemasta sanonnasta tuli olennainen osa KKP:n pyrkimystä järkeistää Kiinan voittoa tavoitteleva kehitys sosialistisen poliittisen järjestelmän puitteissa.

Puolueen mukaan Kiinan talouden kasvavan yksityistämisen oli määrä olla väliaikainen vaihe — tarvittaessa sata vuotta kestävä(!) — matkalla kohti täydellisen sosialismikommunismin luokatonta yhteiskuntaa. Puolueen johtajat väittivät ja väittävät edelleen, että sosialismi kiinalaisin piirtein on Kiinan tapauksessa välttämätöntä, koska Kiina oli “takapajuinen” maatalousmaa, kun sosialismi otettiin käyttöön — liian aikaisin, väitettiin. Kiina tarvitsi kapitalistisen piristysruiskeen.

Tällä iskulauseella puolue pystyi esittämään, että Kiina oli ollut poikkeus oikeaoppisesta marxilaisesta kannasta, jonka mukaan sosialismi tulee vasta kapitalismin kehittymisen jälkeen — vaikka Marx itse poikkesi omasta kaavastaan myöhemmin elämässään. Samalla iskulause antoi KKP:lle mahdollisuuden vahvistaa oikeaoppisen marxilaisen kannan. Kiinan sosialistinen vallankumous oli tullut ennen kehittynyttä teollista kapitalismia — poikkeus oikeaoppisesta marxismista. Kapitalismi otettiin siis Kiinan talousjärjestelmään käyttöön myöhemmin— vahvistus oikeaoppiselle marxismille.

Sosialistisen ideologian teeskentelystä riisuttuna sosialismi Kiinan ominaispiirteillä tai itse Kiinan järjestelmä on sosialistinen tai kommunistinen valtio, jota rahoitetaan yhä enemmän “kapitalistisella” talouskehityksellä. Ero entisen Neuvostoliiton ja nykyisen Kiinan välillä on se, että sosialistisen talouden epäonnistumisen käytyä ilmeiseksi Neuvostoliitto luopui sosialistisesta taloudellisesta teeskentelystään, kun taas Kiina ei ole luopunut.

Suuri uudelleenkäynnistys edustaa Kiinan järjestelmän kehittämistä lännessä, vain päinvastaisessa järjestyksessä. Siinä missä Kiinan poliittinen luokka aloitti sosialistisella poliittisella järjestelmällä ja otti myöhemmin käyttöön yksityisomistuksessa olevan voittoa tavoittelevan tuotannon, länsi aloitti jonkinasteisesta kapitalismista ja toteuttaa nyt sosialistista poliittista järjestelmää. Aivan kuin länsimaiset harvainvaltiaat olisivat katsoneet Kiinassa esillä olevaa “sosialismia” ja sanoneet: “kyllä, me haluamme sitä”. Kiinalaistyyppiseen järjestelmään kuuluu yhtäältä valtion valtavasti lisääntynyt puuttuminen talouteen ja toisaalta sellaiset itsevaltaiset toimenpiteet, joita Kiinan hallitus käyttää väestön valvomiseksi.

Tarkastellaan nyt nykykehitystä ja sitä, miten se on mennyt tähän suuntaan.

Hallitusten käyttämät ankarat sulkutoimet ovat vain sattumalta saaneet aikaan sen, mitä WEF:n ja heidän yhteistyökumppaniensa kaltaiset yrityssosialistit ilmeisesti halusivat. Ne ovat tuhonneet pienyritykset ja siten poistaneet kilpailijat monopoliyrityksiltä. Kuten Foundation for Economic Education raportoi, pelkästään Yhdysvalloissa miljoonat pienyritykset ovat sulkeneet ovensa yhteiskuntasulkujen vuoksi.[39] Yelp-tiedot osoittavat, että 60 prosenttia yritysten sulkemisista on nyt pysyviä.[40] Samaan aikaan suuret digiteknologiajätit — mukaan lukien Amazon, Apple ja Facebook – saivat valtavia voittoja. Esimerkiksi kesäkuussa 2020 päättyneiden kolmen kuukauden aikana Amazonin “5,2 miljardin dollarin (4 miljardin punnan) neljännesvuosivoitto oli suurin sitten yhtiön perustamisen vuonna 1994, ja se saavutettiin huolimatta viruksen takia aiheutuneista suurista menoista suojavarusteisiin ja muihin toimenpiteisiin.”[41] Harvardin yliopiston, Brownin yliopiston ja Bill ja Melinda Gatesin säätiön data-analyysissä todettiin, että hallituksen määräämät sulkutoimet tuhosivat pienituloisempia työntekijöitä ja hyödyttivät huipulla olevia.[42] Samaan aikaan tutkimukset ovat osoittaneet, että sulkutoimet eivät mitenkään hillinneet Covid-19-taudin leviämistä.[43]

Suuren uudelleenkäynnistyksen agendaa edistäviä kehityskulkuja ovat muun muassa rajoittamaton maahanmuutto, matkustusrajoitukset muuten lailliselle rajanylitykselle, Yhdysvaltain keskuspankin hillitön rahan painaminen, siitä seuraava inflaatio, verotuksen lisääntyminen, lisääntynyt riippuvuus valtiosta, toimitusketjun kriisi, rokotemääräyksistä johtuvat rajoitukset ja työpaikkojen menetykset sekä odotetut henkilökohtaisten hiilidioksidipäästöoikeudet.[44] Kaiken kaikkiaan nämä ja muut tällaiset politiikat muodostavat koordinoidun hyökkäyksen enemmistöä vastaan. Ironista kyllä, ne edustavat myös Suuren uudelleenkäynnistyksen “oikeudenmukaisuus”-näkökulmaa — jos ymmärrämme oikeudenmukaisuuden tarkoittavan “keskivertoamerikkalaisen” taloudellisen aseman tasoittamista vähemmän “etuoikeutettujen” alueiden asukkaiden kanssa. Ja tämä on yksi woke-ideologian tehtävistä — saada kehittyneiden maiden enemmistö tuntemaan itsensä kelvottomaksi “etuoikeutettujen” elämäntapojensa ja kulutustottumustensa vuoksi, joita eliitti on palauttamassa supistuneeseen ja staattiseen uuteen normaaliin, mutta johon se ei ole palauttamassa itseään. [45]

Suuren uudelleenkäynnistyksen yritysten sidosryhmämalli heijastuu myös sen hallinto- ja geopoliittiseen malliin: valtiot ja “julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksissa” toimivat suosikkiyritykset hallitsevat hallintoa. Kokoonpanosta syntyy yritys-valtio -hybridi, joka ei ole suurelta osin tilivelvollinen kansallisten hallitusten äänestäjille.

Monikansallisten yhtiöiden ja hallitusten väliset ystävälliset suhteet ovat herättäneet jopa muutamien akateemikkojen halveksuntaa. [46] Jotkut huomauttavat, että YK:n ja WEF:n kumppanuus ja WEF:n hallintomalli edustavat ainakin YK:n Agenda 2030:n osittaista yksityistämistä, kun WEF tuo pöytään yrityskumppaneita, rahaa ja oletettua asiantuntemusta neljännestä teollisesta vallankumouksesta (the Fourth Industrial Revolution, 4-IR). WEF:n hallintomalli ulottuu myös YK:n ulkopuolelle ja vaikuttaa hallitusten kokoonpanoon ja käyttäytymiseen maailmanlaajuisesti. Tämä vallananastus on saanut valtiotieteilijä Ivan Wecken kutsumaan WEF:n maailmanjärjestelmän uudelleen suunnittelemaa hallintoa “globaalin hallinnon yritysvaltaukseksi”.[47]

Tämä on totta, mutta WEF:n malli edustaa myös yksityisen teollisuuden valtiollistamista. Schwabin sidosryhmäkapitalismissa ja monien sidosryhmien hallintomallissa hallintoa ei ainoastaan yksityistetä enenevässä määrin, vaan myös ja mikä tärkeämpää, yritykset nimetään hallitusten ja hallitustenvälisten elinten tärkeiksi osiksi. Näin valtiota laajennetaan, tehostetaan ja täydennetään lisäämällä siihen valtavat yritysvarat. Näihin kuuluvat “kestävään kehitykseen” suunnattu rahoitus, joka sulkee pois sääntöjen vastaiset yritykset, sekä valtavien informaatiomassojen valikoivan esittämisen, tekoälyn ja 5G:n käyttö kansalaisten valvomiseksi ja kontrolloimiseksi. Koronarokotejärjestelmän tapauksessa valtio myöntää suurille lääkeyhtiöille monopolisuojan ja vastuuvapauden vastineeksi välineestä, jolla se voi laajentaa pakkokeinovaltaansa. Näin ollen yritysten sidosryhmistä tulee eräänlaisia “valtion jatkeita” (governmentalities) [48]—muilta osin “yksityisiä” organisaatioita, joita käytetään valtion välineinä, eikä niillä ole velvollisuutta vastata ärsyttäville äänestäjille. Koska nämä yritykset ovat monikansallisia, valtiosta tulee pohjimmiltaan globaali, riippumatta siitä, muodostetaanko “yhden maailman hallitusta” koskaan virallisesti vai ei.

Aivan kuin taloudelliset ja hallinnolliset uudelleenkäynnistykset eivät olisi olleet tarpeeksi dramaattisia, teknologiset uudelleenkäynnistykset ovat kuin dystooppisesta scifi-romaanista. Se perustuu neljänteen teolliseen vallankumoukseen (4-IR). Neljännen vallankumouksen kerrotaan seuraavan ensimmäistä, toista ja kolmatta teollista vallankumousta — mekaanista, sähköistä ja digitaalista.[49] Neljäs teollinen vallankumous perustuu digitaaliseen vallankumoukseen, mutta Schwab näkee neljännen vallankumouksen eksponentiaalisena nousuna ja nykyisten ja uusien alojen lähentymisenä, mukaan lukien valtavien informaatiomassojen valikoiva esittäminen (Big Data), tekoäly (AI), koneoppiminen, kvanttilaskenta sekä genetiikka, nanoteknologia ja robotiikka (GNR). Seurauksena on fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman yhdistyminen. Näiden kategorioiden hämärtyminen haastaa viime kädessä juuri ne todellisuuskategoriat, joiden avulla ymmärrämme itseämme ja maailmaa, mukaan lukien sen, “mitä tarkoittaa olla ihminen”.[50]

Konkreettisia sovelluksia ovat muun muassa kaikkialla läsnä oleva internet, esineiden internet (the Internet of Things, IoT), kehojen internet (the Internet of Bodies, IoB), itseohjautuvat ajoneuvot, älykkäät kaupungit, kolmiulotteinen tulostus, robotit, nanoteknologia, bioteknologia, materiaalitiede ja energian varastointi.

Vaikka Schwab edistää tiettyä visiota 4-IR:stä, hänen muotoiluissaan ei ole mitään omaperäistä. Transhumanistit ja singularitaristit (tai teknologisen singulariteetin profeetat), kuten Ray Kurzweil ja monet muut, ennustivat näitä ja muita vallankumouksellisia kehityssuuntia jo kauan ennen kuin Schwab julisti niitä. [51] Schwabin ja WEF:n näkemys uudesta teknologisesta vallankumouksesta on merkittävä siinä, että se yritetään valjastaa tiettyyn päämäärään, oletettavasti “oikeudenmukaisempaan, vihreämpään tulevaisuuteen”.

Mutta jos nykyinen neljännen teollisen vallankumouksen kehitys on merkki tulevaisuudesta, Schwabin ilmeinen optimismi on turhaa, ja 4IR:ää esitetään perustavalla tavalla väärin. Tähän kehitykseen kuuluvat jo nyt internetin algoritmit, jotka syöttävät käyttäjille määrättyjä uutisia ja mainoksia ja alentavat kielletyn sisällön luokitusta tai sulkevat sen kokonaan pois; algoritmit, jotka sensuroivat sosiaalisen median sisältöä ja passittavat “vaaralliset” henkilöt ja organisaatiot digitaaliselle ojennustyöleirille (gulag); hakukoneiden syötteisiin perustuvat avainsanoja koskevat etsintäluvat; sovellukset, jotka jäljittävät koronaepäiltyjä ja ilmoittavat rikoksentekijöistä poliisille; robottipoliisit, joilla on QR-koodiskannerit rokottamattomien ja muiden toisinajattelijoiden tunnistamiseksi ja pidättämiseksi; ja älykaupungit, joissa jokainen on digitaalinen yksikkö, jota valvotaan, tarkkaillaan ja tallennetaan, samalla kun tiedot jokaisesta liikkeestä kerätään, kootaan, tallennetaan ja liitetään digitaaliseen identiteettiin ja sosiaaliseen luottoluokitukseen — nämä ovat vain muutamia neljännen teollisen vallankumouksen (4-IR) panoptisista ilmenemismuodoista [joiden avulla ihmisiä pystytään tarkkailemaan ilman että he tietävät, milloin heitä tarkkaillaan].

Lyhyesti sanottuna 4-IR-teknologia alistaa ihmiset teknologiseen hallintaan, joka saa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusviraston (NSA:n) harjoittaman valvonnan näyttämään lastenleikiltä. Schwab ylistää kehitystä, joka yhdistää aivot suoraan pilvipalveluun ja mahdollistaa ajatusten ja muistin “tiedonlouhinnan”, päätöksenteon teknologisen hallinnan, joka uhkaa itsemääräämisoikeutta ja vie pohjan tahdon vapauden viimeisiltä rippeiltä. 4-IR kiihdyttää ihmisten ja koneiden sulautumista, mikä johtaa maailmaan, jossa kaikki tieto, myös geneettinen tieto, jaetaan ja jokainen teko, ajatus ja tiedostamaton motivaatio tunnetaan, ennustetaan ja mahdollisesti jopa edeltä estetään. Mieleen tulee luonnollisesti Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma. Schwab kuitenkin mainostaa aivopilvirajapintoja parannuksina, valtavina parannuksina tavanomaiseen ihmisälyyn verrattuna.

Ellei neljännen teollisen vallankumouksen järjestelmää oteta pois yritysten ja sosialististen teknokraattien käsistä, se on käytännössä vääjäämätön vankila, johon keho ja mieli joutuvat.

Sosiaalisen järjestyksen osalta Suuri uudelleenkäynnistys lupaa “osallisuutta” “jaetussa kohtalossa”[52], mutta “verkkokansalaisten” alistaminen merkitsee taloudellista ja poliittista oikeuksien menettämistä, itsen ja muiden tehokasta valvontaa sekä sosiaalista eristäytymistä — jota Hannah Arendt kutsui “organisoiduksi yksinäisyydeksi”[53] — maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Koronan aikakaudella tämä järjestäytynyt yksinäisyys ilmenee jo nyt yhteiskuntasulkuina, maskien käyttönä, sosiaalisen etäisyyden ottamisena ja “rokottamattomien” poissulkemisena. Mainosneuvoston (Ad Council) maaliskuussa 2020 tuottama ja levittämä “Alone Together” (Yksin yhdessä) julkinen palveluilmoitus edusti järjestäytynyttä yksinäisyyttä ytimekkäästi.[54]

Google Archipelago -teoksessa väitin, että vasemmistolainen autoritaarisuus on poliittinen ideologia ja toimintatapa, jota kutsun nimellä Digijätti (Big Digital), ja että Digijätti on syntymässä olevan maailmanjärjestelmän eturintamassa. Digijätti on nousevan korporatiivis-sosialistisen totalitarismin viestinnällinen, ideologinen ja teknologinen haara. Suuri uudelleenkäynnistys on nimi, joka on sittemmin annettu tämän maailmanjärjestelmän perustamishankkeelle.

Juuri kuten Klaus Schwab ja WEF toivoivat, koronakriisi on nopeuttanut Suuri uudelleenkäynnistys -hanketta. Reaktio Covid-19-epidemiaan on lujittanut monopoliyhtiöiden otetta taloudesta ylhäällä samalla kun se on edistänyt “todellisuudessa olemassa olevaa sosialismia” alhaalla. Yhteistyössä suurten teknologiayhtiöiden, suurten lääkeyhtiöiden, perinteisten tiedotusvälineiden, kansallisten ja kansainvälisten terveysvirastojen ja alistuvan väestön kanssa tähän asti “demokraattiset” länsimaat ovat muuttumassa Kiinan mallin mukaisiksi totalitaristisiksi hallituksiksi, ikään kuin yhdessä yössä. Minun ei tarvitse luetella tyranniaa ja väärinkäytöksiä. Voitte lukea niistä vaihtoehtoisilta uutissivustoilta — kunnes ette enää voi lukea niistä. [55]

Suuri uudelleenkäynnistys ei siis ole salaliittoteoria; se on avoin, tunnustettu ja suunniteltu hanke, ja se on hyvässä vauhdissa. Mutta koska kiinalaisin piirtein varustetussa kapitalismissa tai korporatiivis-sosialistisessa valtiojohtoisessa järjestelmässä ei ole vapaita markkinoita ja se on riippuvainen vapaan tahdon ja yksilönvapauden puuttumisesta, se on ironisesti sanottuna “kestämätön”. Valtava enemmistö ei tule hyväksymään Suuren uudelleenkäynnistyksen yrityksiä lukita heidät taloudelliseen, hallinnolliseen ja teknologiseen vankilaan. Kuten aikaisemmat totalitaristiset yritykset, myös Suuri uudelleenkäynnistys on tuomittu epäonnistumaan.

Kirjoittaja haluaa kiittää Lori R. Pricea hänen erinomaisista toimituksellisista ehdotuksistaan.


Viitteet

[1] Davey Alba, “The Baseless ‘Great Reset’ Conspiracy Theory Rises Again,” New York Times, Nov. 17, 2020, https://www.nytimes.com/live/2020/11/17/world/covid-19-coronavirus#the-baseless-great-reset-conspiracy-theory-rises-again.

[2] “‘The Great Reset’ Conspiracy Flourishes Amid Continued Pandemic,” Anti-Defamation League, December 29, 2020, https://www.adl.org/blog/the-great-reset-conspiracy-flourishes-amid-continued-pandemic.

[3] BBC Monitoring and BBC Reality Check, “What Is the Great Reset – and How Did It Get Hijacked by Conspiracy Theories?” BBC News, BBC, June 23, 2021,  https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-57532368.

[4] “Leading Thinkers to Meet in Dubai for Great Narrative Meeting,” World Economic Forum, September 28, 2021, https://www.weforum.org/press/2021/09/leading-thinkers-to-meet-in-dubai-for-great-narrative-meeting/.

[5] Klaus Schwab and Thierry Malleret, COVID-19: The Great Reset (Geneva: Forum Publishing, 2020), p. 57.

[6] “The Great Reset: How to Build a Better World Post-Covid-19,” Time. Time, October 21, 2020, https://time.com/collection/great-reset/.

[7] “Klaus Schwab,” World Economic Forum, Accessed October 27, 2021, https://www.weforum.org/about/klaus-schwab.

[8] “Klaus Schwab,” World Economic Forum, Accessed October 27, 2021, https://www.weforum.org/about/klaus-schwab.

[9] Richard L. Florida, The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive Post-Crash Prosperity, New York, NY: HarperCollins, 2010. 

[10] “WEF Chairman Hopes Forum Will Help Push ‘Reset’ Button on World Economy,” YouTube. YouTube, July 31, 2015, https://www.youtube.com/watch?v=RAjYAXYGPuI.

[11] Homi Kharas, “We Need to Reset the Global Operating System to Achieve the SDG. Here’s How,” World Economic Forum, January 13, 2017, https://www.weforum.org/agenda/2017/01/we-need-to-upgrade-the-sustainable-development-goals-here-s-how/.

[12] Julia Cizek, “Clade X, a Tabletop Exercise Hosted by the Center for Health Security.” Johns Hopkins Center for Health Security, January 7, 2019. https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/.

[13] Kim Riley, “Mock Clade X Pandemic Decimates Human Population; Denotes Global Pre-Planning Needs,” Homeland Preparedness News, May 21, 2018, https://homelandprepnews.com/countermeasures/28548-mock-clade-x-pandemic-decimates-human-population-denotes-global-pre-planning-needs/.

[14] JHCHS website, “The Event 201 Scenario: A Pandemic Tabletop Exercise,” Johns Hopkins Center for Health Security, October 18, 2019, https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html.

[15] Tim Hinchliffe, “A Timeline of the Great Reset Agenda: From Foundation to Event 201 & the Pandemic of 2020.” The Sociable, July 20, 2021. https://sociable.co/government-and-policy/timeline-great-reset-agenda-event-201-pandemic-2020/.

[16] “The WEF and the Pandemic.” Swiss Policy Research, October 27, 2021, https://swprs.org/the-wef-and-the-pandemic/.

[17] “World Economic Forum and UN Sign Strategic Partnership Framework,” World Economic Forum, Accessed October 27, 2021, https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/;“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs,” United Nations. United Nations, Accessed October 27, 2021, https://sdgs.un.org/2030agenda.

[18] “The United Nations-World Economic Forum Strategic Partnership Framework for the 2030 Agenda,” World Economic Forum, https://weforum.ent.box.com/s/rdlgipawkjxi2vdaidw8npbtyach2qbt.

[19] Steven Umbrello, “Should We Reset? A Review of Klaus Schwab and Thierry Malleret’s ‘Covid-19: The Great Reset,’” The Journal of Value Inquiry, February 17, 2021, 1–8,  https://doi.org/10.1007/s10790-021-09794-1, p. 7.

[20] Schwab and Malleret, COVID-19: The Great Reset, p. 57.

[21] Schwab and Malleret, COVID-19: The Great Reset, pp. 18-19.

[22] Schwab and Malleret, COVID-19: The Great Reset, p. 143.

[23] Schwab and Malleret, COVID-19: The Great Reset, p. 173.

[24] Schwab and Malleret, COVID-19: The Great Reset, p. 204.

[25] Michael Rectenwald, Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom, Nashville, TN: New English Review Press, 2019, pp. 54-65 and 123-24; Michael Rectenwald, “The Great Reset, Part II: Corporate Socialism,” Mises Wire, December 31, 2020, https://mises.org/library/great-reset-part-ii-corporate-socialism.

[26] Michael Rectenwald, “The Great Reset, Part III: “Capitalism with Chinese Characteristics,” Mises Wire, December 28, 2020, https://mises.org/wire/great-reset-part-iii-capitalism-chinese-characteristics.

[27] Giorgio Agamben, “Communist Capitalism,” Ill Will, December 15, 2020. https://illwill.com/communist-capitalism.

[28] Forum, World Economic. “The Bold Steps Business Leaders Must Take On Social Justice,” Forbes Magazine, January 26, 2021, https://www.forbes.com/sites/worldeconomicforum/2021/01/25/the-bold-steps-business-leaders-must-take-on-social-justice/?sh=113639621e61.

[29] “Strategic Partners,” World Economic Forum, Accessed November 1, 2021, https://www.weforum.org/communities/strategic-partnership-b5337725-fac7-4f8a-9a4f-c89072b96a0d.

[30] Larry Fink, “Larry Fink CEO Letter.” BlackRock. Blackrock, Inc. Accessed March 9, 2021, https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-ceo-letter#.

[31] “A Roadmap to Build a Climate-Resilient Economy,” whitehouse.gov, Accessed October 27, 2021, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Report.pdf.

[32] Schwab and Malleret, COVID-19: The Great Reset, p. 78.

[33] Schwab and Malleret, COVID-19: The Great Reset, p. 89.

[34] Thomas J. DiLorenzo, “The Rise of Economic Fascism in America,” Mises Wire, August 27, 2021, https://mises.org/wire/rise-economic-fascism-america.

[35] Klaus Schwab, “Now Is the Time for a ‘Great Reset,’” World Economic Forum, June 3, 2020, https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/.

[36] David Campbell, “Towards a Less Irrelevant Socialism: Stakeholding as a ‘Reform’ of the Capitalist Economy,” Journal of Law and Society 24, no. 1 (1997): 65–84.

[37] Antony C. Sutton, Wall Street and FDR: the True Story of How Franklin D. Roosevelt Colluded with Corporate America. Forest Row: Clairview Books, 2013, Chapter 5.

[38] Roger Scruton, Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3d ed. (New York: Macmillan Publishers, 2007), s.v. “Actually existing socialism.” Credo Reference. 

[39] Jon Miltimore, “America’s Small Business Owners Have Been Horribly Abused during These Riots and Lockdowns. That Will Have Consequences.” FEE Freeman Article. Foundation for Economic Education, June 5, 2020, https://fee.org/articles/america-s-small-business-owners-have-been-horribly-abused-during-these-riots-and-lockdowns-that-will-have-consequences/.

[40] Anjali Sundaram, “Yelp Data Shows 60% of Business Closures Due to the Coronavirus Pandemic Are Now Permanent,” CNBC. December 11, 2020, https://www.cnbc.com/2020/09/16/yelp-data-shows-60percent-of-business-closures-due-to-the-coronavirus-pandemic-are-now-permanent.html.

[41] Jon Miltimore, “America’s Small Business Owners Have Been Horribly Abused during These Riots and Lockdowns.”

[42] Brad Polumbo, “New Harvard Data (Accidentally) Reveal How Lockdowns Crushed the Working Class While Leaving Elites Unscathed,” FEE Freeman Article, Foundation for Economic Education, June 17, 2021, https://fee.org/articles/new-harvard-data-accidentally-reveal-how-lockdowns-crushed-the-working-class-while-leaving-elites-unscathed/.

[43] The Editorial Board, “Opinion | Lockdowns Didn’t Stop Covid,” The Wall Street Journal. Dow Jones & Company, May 9, 2021, https://www.wsj.com/articles/lockdowns-didnt-stop-covid-11620596906; Casey B. Mulligan, “Working Paper: The Backward Art of Slowing the Spread,” https://bfi.uchicago.edu, April 2021. https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/04/BFI_WP_2021-51-1.pdf.

[44] Francesco Fuso Nerini, Tina Fawcett, Yael Parag, and Paul Ekins,“Personal Carbon Allowances Revisited,” Nature Sustainability (2021), https://doi.org/10.1038/s41893-021-00756-w.

[45] Michael Rectenwald, “The Great Reset, Part V: Woke Ideology,” Mises Wire, February 23, 2021.https://mises.org/wire/great-reset-part-v-woke-ideology.

[46] Steven Umbrello, “Should We Reset?”; Steffen Roth, “The Great Reset. Restratification for Lives, Livelihoods, and the Planet,” Technological Forecasting and Social Change 166 (February 3, 2021): 1–8, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120636; Alexander Trauth-Goik, “Repudiating the Fourth Industrial Revolution Discourse: A New Episteme of Technological Progress.” World Futures 77, no. 1 (2020): 55–78. https://doi.org/10.1080/02604027.2020.1788357; Kasper Schiølin, “Revolutionary Dreams: Future Essentialism and the Sociotechnical Imaginary of the Fourth Industrial Revolution in Denmark,” Social Studies of Science 50, no. 4 (2019): 542–66. https://doi.org/10.1177/0306312719867768.

[47] Ivan Wecke, “Conspiracy Theories Aside, There Is Something Fishy About The Great Reset,” openDemocracy, August 16, 2021, https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/conspiracy-theories-aside-there-something-fishy-about-great-reset/.

[48] Michael Rectenwald, “The Google Election,” Mises Wire, November 10, 2020. https://mises.org/wire/google-election.

[49] Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution (New York: Crown Business, 2016), pp. 6-8.

[50] Schwab, The Fourth Industrial Revolution, p. vii.

[51] Ray Kurzweil, The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology (London: Duckworth, 2006).

[52] “Stakeholder Capitalism: A Manifesto for a Cohesive and Sustainable World,” World Economic Forum Blog, Jan. 14, 2020, https://www.weforum.org/press/2020/01/stakeholder-capitalism-a-manifesto-for-a-cohesive-and-sustainable-world/.

[53] Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism. New Ed. with Added Prefaces, New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1973, p. 478.

[54] “Covid-19 PSA – Alone Together – Youtube,” May 24, 2020, https://www.youtube.com/watch?v=JjVUzY6lSRA.

[55] Lori R. Price contributed the second half of this statement in conversation.

Kirjallisuusluettelo

 • Agamben, Giorgio. “Communist Capitalism.” Ill Will, December 15, 2020. https://illwill.com/communist-capitalism. 
 • Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism. New Ed. with Added Prefaces. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich, 1973. 
 • BBC Monitoring and BBC Reality Check. “What Is the Great Reset – and How Did It Get Hijacked by Conspiracy Theories?” BBC News. BBC, June 23, 2021. https://www.bbc.co.uk/news/blogs-trending-57532368. 
 • Board, The Editorial. “Opinion | Lockdowns Didn’t Stop Covid.” The Wall Street Journal. Dow Jones & Company, May 9, 2021. https://www.wsj.com/articles/lockdowns-didnt-stop-covid-11620596906. 
 • Campbell, David. “Towards a Less Irrelevant Socialism: Stakeholding as a ‘Reform’ of the Capitalist Economy.” Journal of Law and Society 24, no. 1 (1997): 65–84.
 • Cizek, Julia. “Clade X, a Tabletop Exercise Hosted by the Center for Health Security.” Johns Hopkins Center for Health Security, January 7, 2019. https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/events/2018_clade_x_exercise/.
 • “Covid-19 PSA – Alone Together – Youtube,” May 24, 2020. https://www.youtube.com/watch?v=JjVUzY6lSRA. 
 • DiLorenzo, Thomas J. “The Rise of Economic Fascism in America.” Mises Wire, August 27, 2021, https://mises.org/wire/rise-economic-fascism-america.
 • Florida, Richard L. The Great Reset: How New Ways of Living and Working Drive Post-Crash Prosperity. New York, NY: HarperCollins, 2010. 
 • Fuso Nerini, Francesco, Tina Fawcett, Yael Parag, and Paul Ekins. “Personal Carbon Allowances Revisited.” Nature News. Nature Publishing Group, August 16, 2021. https://www.nature.com/articles/s41893-021-00756-w. 
 • “‘The Great Reset’ Conspiracy Flourishes Amid Continued Pandemic.” Anti-Defamation League, December 29, 2020. https://www.adl.org/blog/the-great-reset-conspiracy-flourishes-amid-continued-pandemic.
 • “The Great Reset: How to Build a Better World Post-Covid-19.” Time. Time. October 21, 2020. https://time.com/collection/great-reset/.Hinchliffe, Tim. 
 • Hülsmann, Jörg Guido. “Central Banks and Socialism Are Forever Linked Together.” Mises Wire, October 20, 2021. https://mises.org/wire/central-banks-and-socialism-are-forever-linked-together.
 • JHCHS website. “The Event 201 Scenario: A Pandemic Tabletop Exercise.” Johns Hopkins Center for Health Security, October 18, 2019. https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html.
 • Kharas, Homi. “We Need to Reset the Global Operating System to Achieve the SDGs. Here’s How.” World Economic Forum, January 13, 2017. https://www.weforum.org/agenda/2017/01/we-need-to-upgrade-the-sustainable-development-goals-here-s-how/.
 • “Klaus Schwab.” World Economic Forum. Accessed October 27, 2021. https://www.weforum.org/about/klaus-schwab. 
 • Kurzweil, Ray. The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. London: Duckworth, 2006. 
 • “Leading Thinkers to Meet in Dubai for Great Narrative Meeting.” World Economic Forum, September 28, 2021. https://www.weforum.org/press/2021/09/leading-thinkers-to-meet-in-dubai-for-great-narrative-meeting/.
 • Miltimore, Jon. “America’s Small Business Owners Have Been Horribly Abused during These Riots and Lockdowns. That Will Have Consequences.” FEE Freeman Article. Foundation for Economic Education, June 5, 2020. https://fee.org/articles/america-s-small-business-owners-have-been-horribly-abused-during-these-riots-and-lockdowns-that-will-have-consequences/.
 • Mulligan, Casey B. “Working Paper: The Backward Art of Slowing the Spread.” https://bfi.uchicago.edu, April 2021. https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2021/04/BFI_WP_2021-51-1.pdf. 
 • Polumbo, Brad. “New Harvard Data (Accidentally) Veveal How Lockdowns Crushed the Working Class While Leaving Elites Unscathed.” FEE Freeman Article. Foundation for Economic Education, June 17, 2021. https://fee.org/articles/new-harvard-data-accidentally-reveal-how-lockdowns-crushed-the-working-class-while-leaving-elites-unscathed/.
 • Rectenwald, Michael. Google Archipelago: The Digital Gulag and the Simulation of Freedom. Nashville, TN: New English Review Press, 2019. 
 • Rectenwald, Michael. “The Google Election: Michael Rectenwald.” Mises Wire, November 10, 2020. https://mises.org/wire/google-election. 
 • Rectenwald, Michael. “The Great Reset, Part III: Capitalism with Chinese Characteristics: Michael Rectenwald.” Mises Wire, December 28, 2020. https://mises.org/wire/great-reset-part-iii-capitalism-chinese-characteristics.
 • Rectenwald, Michael. “The Great Reset, Part II: Corporate Socialism.” Mises Wire, December 31, 2020. https://mises.org/library/great-reset-part-ii-corporate-socialism. 
 • Rectenwald, Michael. “The Great Reset, Part IV: ‘Stakeholder Capitalism’ vs. ‘Neoliberalism’.” Mises Wire, January 26, 2021. https://mises.org/wire/great-reset-part-iv-stakeholder-capitalism-vs-neoliberalism.
 • Rectenwald, Michael. “What Is the Great Reset? Part I: Reduced Expectations and Bio-Techno-Feudalism.” Mises Wire, December 11, 2020. https://mises.org/wire/what-great-reset-part-i-reduced-expectations-and-bio-techno-feudalism.
 • Rectenwald, Michael. “The Great Reset, Part V: Woke Ideology.” Mises Wire, February 23, 2021. https://mises.org/wire/great-reset-part-v-woke-ideology.  
 • Riley, Kim. “Mock Clade X Pandemic Decimates Human Population; Denotes Global Pre-Planning Needs.” Homeland Preparedness News, May 21, 2018. https://homelandprepnews.com/countermeasures/28548-mock-clade-x-pandemic-decimates-human-population-denotes-global-pre-planning-needs/.
 • “A Roadmap to Build a Climate-Resilient Economy.” whitehouse.gov. Accessed October 27, 2021. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Report.pdf.
 • Roth, Steffen. “The Great Reset. Restratification for Lives, Livelihoods, and the Planet.” Technological Forecasting and Social Change 166 (February 3, 2021): 1–8. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120636. 
 • Schiølin, Kasper. “Revolutionary Dreams: Future Essentialism and the Sociotechnical Imaginary of the Fourth Industrial Revolution in Denmark.” Social Studies of Science 50, no. 4 (2019): 542–66. https://doi.org/10.1177/0306312719867768. 
 • Scruton,Roger. Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought, 3d ed. (New York: Macmillan Publishers, 2007), s.v. “Actually existing socialism.” Credo Reference.
 • “Stakeholder Capitalism: A Manifesto for a Cohesive and Sustainable World.” World Economic Forum Blog. Jan. 14, 2020, https://www.weforum.org/press/2020/01/stakeholder-capitalism-a-manifesto-for-a-cohesive-and-sustainable-world/.
 • “Strategic Partners.” World Economic Forum. Accessed November 1, 2021. https://www.weforum.org/communities/strategic-partnership-b5337725-fac7-4f8a-9a4f-c89072b96a0d. 
 • Sundaram, Anjali. “Yelp Data Shows 60% of Business Closures Due to the Coronavirus Pandemic Are Now Permanent.” CNBC, December 11, 2020. https://www.cnbc.com/2020/09/16/yelp-data-shows-60percent-of-business-closures-due-to-the-coronavirus-pandemic-are-now-permanent.html.
 • “A Timeline of the Great Reset Agenda: From Foundation to Event 201 & the Pandemic of 2020.” The Sociable, July 20, 2021. https://sociable.co/government-and-policy/timeline-great-reset-agenda-event-201-pandemic-2020/.
 • “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development | Department of Economic and Social Affairs.” United Nations. United Nations. Accessed October 27, 2021. https://sdgs.un.org/2030agenda. 
 • Trauth-Goik, Alexander. “Repudiating the Fourth Industrial Revolution Discourse: A New Episteme of Technological Progress.” World Futures 77, no. 1 (2020): 55–78. https://doi.org/10.1080/02604027.2020.1788357. 
 • Umbrello, Steven. “Should We Reset? A Review of Klaus Schwab and Thierry Malleret’s ‘Covid-19: The Great Reset.’” The Journal of Value Inquiry, February 17, 2021, 1–8. https://doi.org/10.1007/s10790-021-09794-1. 
 • “The United Nations-World Economic Forum Strategic Partnership Framework for the 2030 Agenda,” World Economic Forum, https://weforum.ent.box.com/s/rdlgipawkjxi2vdaidw8npbtyach2qbt.

  “U.S. Climate-Related Financial Risk Executive Order 14030: A Roadmap to Build a Climate-Resilient Economy.” whitehouse.gov, October 15, 2021. https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/10/Climate-Finance-Report.pdf.
 • Wecke, Ivan. “Conspiracy Theories Aside, There Is Something Fishy About the Great Reset.” openDemocracy, August 16, 2021. https://www.opendemocracy.net/en/oureconomy/conspiracy-theories-aside-there-something-fishy-about-great-reset/.
 • “The WEF and the Pandemic.” Swiss Policy Research, October 27, 2021. https://swprs.org/the-wef-and-the-pandemic/.
 • “WEF Chairman Hopes Forum Will Help Push ‘Reset’ Button on World Economy.” YouTube. YouTube, July 31, 2015. https://www.youtube.com/watch?v=RAjYAXYGPuI. 
 • “World Economic Forum and UN Sign Strategic Partnership Framework.” World Economic Forum. Accessed October 27, 2021. https://www.weforum.org/press/2019/06/world-economic-forum-and-un-sign-strategic-partnership-framework/.
Tapio Puolimatka ma 09.05. 09:05

Tapio Puolimatka

Tapio Puolimatka on suomalainen kasvatustieteen professori. Hän toimii kasvatuksen teorian ja tradition professorina Jyväskylän yliopistossa

tuoreimmat

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Miksi lähdin ehdolle europarlamenttivaaleihin?

ti 23.04. 22:16

Pedoseksuaalisten fantasioiden varaan rakentuva seksuaalikasvatus

ke 20.03. 08:51

Lasten vai aikuisten oikeudet

ma 21.08. 19:21

Transideologia vie yhteiskuntaa totalitaristiseen suuntaan

to 27.07. 08:58

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05. 19:39

Eduskuntavaalit 2023 ovat vaalit perheiden tulevaisuudesta

su 12.03. 05:13

Translain uudistusesitys ajaa miesten etuoikeuksia

ke 18.01. 15:42

Asiantuntijalausunto liittyen hallituksen esitykseen laiksi sukupuolen vahvistamisesta (HE 189/2022 vp)

pe 02.12. 22:26

Translain uudistus luo juridisen fiktion ehdoilla elävän yhteiskunnan

ti 25.10. 07:00

blogit

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04.2024 17:57

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06.2024 22:26

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Sähköistävä klikinvastainen uutinen

su 07.01.2024 18:08

Petteri Hiienkoski

Puhkeaako globalismin kupla Ukrainaan?

pe 15.03.2024 23:04

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Jolla on korvat, se kuulkoon

ke 23.08.2023 20:50

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Koronapandemialla pieni vaikutus kuolleisuuteen huolimatta mediahypetyksestä

su 21.04.2024 15:30

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06.2024 11:03

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05.2024 08:02

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06.2024 10:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Häpeänsä kullakin

ke 19.07.2023 21:26

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44