Tutkimus: Radikaalivasemmistolaisuus ei suomalaisten sydämiä sulata - joka neljäs äänestäisi äärikansallismielistä

VA:n tutkimuspäällikkö: "Populistien huolenaiheet ihan asiallisia eikä kysymys ole epäterveestä ilmiöstä"

Kotimaa ti 06.06.2017 10:11
Kari Suomalaisen pilapiirros aiheesta populismi v. 1994

Suomalaisten asenteista löytyy vahvaa kansallismielistä kasvualustaa. Jos esimerkiksi maahanmuuton määrä olisi kansalaisille yhdentekevää, kasvanut maahanmuutto tuskin johtaisi kansallismieliseen liikehdintään.

Tämä ilmenee tänään julkaistusta Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) tutkimusraportista ja EVAn tutkimuspäällikkö Ilkka Haaviston kirjoittamasta artikkelista Tyytymättömyyden Siemenet – Mistä populismi tulee?

EVA:n vuoden 2017 arvo- ja asennetutkimuksessa kohdennettiin yhteensä 14 kysymystä viidelle eri aihealueelle, jotka olivat maahanmuutto, tuloerot, eliitit, globalisaatio sekä markkinatalous.

EVA:n tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, kuinka valmiita he olisivat äänestämään kolmea kuvitteellista populistipuoluetta.

Puolueista ensimmäinen edusti tiukan linjan nativistista populismia, toinen occupy-henkistä vasemmistopopulismia ja kolmas radikaalia vihreyttä.

Kuvitteellisten puolueiden ohjelmat muotoiltiin tarkoituksella kärjekkäiksi ja ehdottomiksi. Niihin sisällytettiin sellaisia populistisia ulottuvuuksia, joita voidaan pitää tiettyä kannattajakuntaa voimakkaasti kosiskelevina, mutta käytännössä mahdottomina toteuttaa.

Äärikansallinen populistipuolue oli 25 prosentin kannatuksellaan selvästi suosituin vaihtoehto EVA:n tutkimuksessa. Osuutta voidaan pitää suurena, jos ohjelman ajatellaan pitävän sisällään vaatimuksen maahanmuuton pysäyttämisestä kokonaan sekä euroeron.

Toiseksi eniten suosiota saisi radikaalivihreä puolue, jota äänestäisi 11 prosenttia vastaajista. Vasemmistopopulistinen puolue jäisi kolmanneksi vain 7 prosentin kannatuksellaan. Ainoat väestöryhmät, joissa vasemmistopopulistinen puolue saa vähäistä enemmän kannatusta, ovat vasemmistoliiton (28 % äänestäisi) ja vihreiden (18%) kannattajat.

Valta-osa, eli 45–74 prosenttia suhtautuu kriittisesti maahanmuuttoon, eliitteihin ja markkinatalouteen.

Raportin mukaan suomalaisen populismin kova ydin löytyy eliittien ja globalisaation vastaisuudesta.

Suomalaisen populismin kova ydin kertoo siis hyvin samanlaisesta asetelmasta kuin Brexitiin päätyneessä Isossa-Britanniassa tai Donald Trumpin presidentikseen valinneissa Yhdysvalloissa, raportti selvittää.

Maahanmuuttovastaisuuteen nojaavaa populismin ulottuvuutta voidaan kutsua nativistiseksi populismiksi. Kantaväestön etusijaa korostava asennoituminen, nativismi, on tyypillinen kansallismielisille, oikeistoa tai keskustaa edustaville populisteille kautta maailman.

Populismin toisen ulottuvuuden käyttövoimana on taloudellinen eriarvoisuus, sillä siinä yhdistyvät tuloerojen ja markkinatalouden vastustaminen sekä eliittien ja globalisaation kritiikki. Tällainen egalitaristinen populismi on tyypillinen erityisesti vasemmistopopulisteille ympäri maailmaa.

Nativistinen, kansallismielinen populismi asennoituu kielteisesti maahanmuuttoon eikä sitä haluta ainakaan lisätä. Globalisaation nähdään vieneen työpaikkoja ja heikentäneen kansallista päätösvaltaa. Nativisti pitää eliittiin kuuluvia moraaliltaan arveluttavina oman etunsa ajajina ja päättäjiä epärehellisinä. Nativisti kaipaa vahvaa johtajaa, jotta kansakunta löytäisi taas oman identiteettinsä ja yhteiskuntaan palaisi kuri ja järjestys.

Sen sijaan egalitaristinen, vasemmistolainen populismi vastustaa taloudellista eriarvoisuutta ja markkinataloutta. Egalitaristien mielestä globalisoituminen hyödyntää pientä eliittiä, joka huolehtii lähinnä omista eduistaan.

Nativistinen populisti uskoo, että maamme ongelmat johtuvat liian avoimista rajoista: maahanmuutosta, globalisaatiosta ja näitä ajavasta eliitistä, joka ei arvosta kansallista etua saati itsemääräämisoikeutta.

Nativististen populistien ykkösasia on maahanmuuton hillitseminen.

Heidän mielestään nykyisen suuruinen maahanmuutto on liiallista, eivätkä he pidä sen lisäämistä humanitäärisistä tai taloudellisista syistä perusteltuna.

Globalisaatiokehitys on nativistien mielestä mennyt liian pitkälle.

Suomen ja suomalaisten tulisi ottaa päätösvaltaa eliiteiltä takaisin omiin käsiin tavalliselle kansalle, peruuttaa muutama askel taaksepäin globalisaatiosta ja pysäyttää työpaikkojen valuminen ulkomaille.

Nativistinen populismi on ollut Välimeren maita lukuun ottamatta eurooppalaisen ja pohjoismaisen populismin pääsuuntaus. Suomessa perussuomalaiset tai länsinaapurimme ruotsidemokraatit kuuluvat molemmat tähän kategoriaan, samoin Ison-Britannian Itsenäisyyspuolue UKIP, Ranskan Kansallinen rintama tai Puolan Laki ja oikeus.

Keskimäärin vähemmän populistisia asenteita löytyy muu muassa kokoomusta tai RKP:ta äänestäviltä, johtavassa asemassa olevilta, akateemisesti koulutetuilta ja EU-myönteisiltä.

Egalitaristiseen populismiin keskimääräistä taipuvaisempia ovat puoluekannaltaan vasemmistolaiset ja vihreät, ikääntyneemmät väestönosat sekä naiset. Nämä ryhmät ottavat etäisyyttä nativistiseen populismiin liittyvistä asenteista.

Miehet puolestaan allekirjoittavat hieman keskimääräistä vahvemmin nativistisen populismin mutta lievemmin egalitaristisen populismin asenteet. Samankaltaiset asenteet löytyvät nuorilta 18–25-vuotiailta.

Kaikkein selvin yksittäinen populismin selittäjä on koulutus, joka erottelee toisistaan etenkin ääripäät. Akateemisen koulutuksen saaneet ovat vähiten taipuvaisia populistiseen asennoitumiseen, ilman peruskoulun jälkeistä koulutusta jääneet eniten.

Yliopistokoulutuksen saaneet erottuvat selvästi ei-populistisena ryhmänä.

Nimenomaan yliopistokoulutus näyttäisi muokkaavan asenteita suvaitsevaiseen ja avoimeen suuntaan. Koulutettujen osaajien eliitti ajaakin rajojen avoimuutta ja globalisaatiota, raportissa tarkennetaan.

Pelkkä korkeakoulutus ei kuitenkaan muuta asennoitumista, sillä ammattikorkeakoulun käyneet ovat akateemisia paljon alttiimpia nativistiselle populismille.

Raportin mukaan maahanmuuttoa jyrkästi vastustava ja eroa eurosta ajava puolue voisi nousta jopa suurten puolueiden joukkoon, mutta radikaalivasemmistolaiset aatteet eivät suomalaisten sydämiä sulata.

Ehkä vastoin ennakko-oletuksia nativistipuolueen kannatuksessa ei ole suurta eroa miesten ja naisten välillä. Puolue kuitenkin torjutaan naisten parissa hieman miehiä useammin.

Poliittisella kartalla nativistisen populismipuolueen kannatus paikantuu vahvasti perussuomalaisten äänestäjiin. Heistä peräti 79 prosenttia pitäisi tällaisen puoleen äänestämistä todennäköisenä ja käytännössä kukaan ei sulkisi vaihtoehtoa pois. Perussuomalaisten ohella kannatusta löytyisi myös kristillisdemokraatteja äänestävistä (33 %).

Kokoomusta ja perussuomalaisia äänestävät torjuvat äärivasemmistolaisen puolueen varsin kategorisesti, kannoillaan keskustan ja kristillisdemokraattien kannattajat. Myös sosiaalidemokraattien kannattajat torjuvat vaihtoehdon selvin numeroin, mutta näkyvästi pehmeämmin kuin vaikkapa keskustaa äänestävät.

EVA:n tutkimuspäällikkö Ilkka Haaviston mukaan populismissa ei ole aina kysymys epäterveestä ilmiöstä.

"Populistien huolenaiheet ovat usein ihan asiallisia", toteaa Haavisto STT:lle.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on yhteiskunnallinen insinööritoimisto, joka suorittaa ideoiden lujuuslaskentaa.

EVA on myös elinkeinoelämän ajatuspaja, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen yhteiskunnan pitkän aikavälin menestystä. EVA tuottaa tietoa ja näkemyksiä ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun sekä esittää reformeja poliittisille päättäjille.

Tytti Salenius ti 06.06. 10:11

Kommentit: 2

Juha. ti 06.06.2017 17:38 0

Katsokaa ja ihailkaa jälleen kerran Kari Suomalaisen (1920-1999) kätten töitä. Hän oli NERO ja luonnollisesti taiteellisesti lahjakas piirtäjä, joka Jakosodassa piirsi suomalaisten rintamamiesten arkea juoksuhaudoissa ja asemasodan aikana leppoisamman ajan puurtamista, joka oli henkisesti raskasta omalla tavallaan, sillä kuolema oli kenties vielä pirullisemmalla tavalla läsnä venäläisten äkkirynnäkköjen ja heidän kaukopartiomiestensä tekemien tihutöiden paineessa. Sota on aina sotaa niin tulen alla kuin joukko-osastonsa vaihtoon vedettynäkin.

EU eliitti leimaa omaa kansaansa ja etenkin kansallisvaltiotaan ajattelevan isänmaallisen poliitikon "populistiksi". Suomen EU:n alemmantason virkapaikkoja kärkkyvät Suomen hirttäjät ja "syöjät", kuten Venäjän vallan alla jo Tsaarin luopuessa kruunustaan pilkkalaulua laulettiin Aleksandr Kerenskistä (1881-1970), tästä siirtymäajan sosiaalidemokraattisesta poliitikosta, jonka Vladimir Leninin Bolsevikit syrjäyttivät ja loivat perustan valtiomuodolle, jota kutsuttiin Proletariaatin diktatuuriksi". Niin, suomalaiset elitistiset Eduskunnassa istuvat politiikot ja Valtioneuvoston jäsenet parjaavat ja vihapuhuvat kansaa vähä-älyisinä musikoina, jotka eivät omaa muuta kuin umpiluisen pään, joille ei voi "jättää tärkeiden asoiden" päätökseen päätösvaltaa, vaan korruptoituneet ja sielunsa EU paholaiselle myyneet maanpetturipoliitikot ovat ainoastaan "kykeneviä" omaamaan "näkemystä" ja "viisautta". Tuo kaikke edm. pajun köyden voi kääntää selkokielelle, että kulta-harkkojen, timanttien, samppakaljan, salonkien, korkean luokan maksullisten "elämänsulostuttajien", virka-aseman EU:n suurissa kammareissa päivärahoineen, "kulukorvauksineen", "vaikeanpaikan lisineen", toisen asunnon ylläpitokuluineen, ja toisen vaimon ylläpitokuluineen" on se vaikutin ja "Brysselin Tähti", joka johdattaa jatketulla panssaroidulla Mersullaan mammonan sanelemiin päätöksiin, jossa investoidaan EU kansalaisten elämänlaadun ja terveyden kustannuksella tarkoitukse

MSK ti 06.06.2017 22:16 0

Otsikko "Tyytymättömyyden Siemenet – Mistä populismi tulee?" on kyllä itsessään loukkaavan kuuloinen. Tutkimustuloshan näytti ihan kohtuullisen tolkulliselta. Kun sitten saataisiin vielä lehdistöönkin samanlainen jakauma. Muutamaan vuoteen ei ole viitsinyt valtamedian tuotteita juuri lukea, kun niiden jutut hallituksen vaihtuessa tuntuivat muuttuvan vihervasemmiston ääriajatuksia selvästi tukeviksi.Kommentointi on tilapäisesti pois käytöstä ohjelmistopäivitysten vuoksi. Palvelimille tehtiin DDoS hyökkäys 26.10.2017 jonka johdosta palvelimet asennettiin uusiksi ja kommenntointiratkaisu joudutaan toteuttamaan eri tavalla. Pahoittelemme keskeytystä kommentoinnissa. Sillä välin kirjoituksia voi kommentoida Facebook sivullamme.

Pääuutiset

blogit

Juha Ahvio

Suomalainen sanan- ja mielipiteenvapaus orwellilaisen aivopesun kourissa

la 23.06. 17:03

Heikki Porkka

Yhdysvaltain Kansallinen rajavartioviranomaisten liitto nimittää Peter Fondaa terroristiksi

la 23.06. 10:26

Timo Vihavainen

Huumorinvastuu

pe 22.06. 16:01

Professorin Ajatuksia

Onko Kreikan kriisi nyt ohi?

pe 22.06. 16:00

Reijo Tossavainen

Vastarannalla huutaa suomalainen!

pe 22.06. 07:55

videot