Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä vaatii koronarokotusten keskeyttämistä: Ei koronarokotteita lapsille!

"Rokotteiksi harhaanjohtavasti nimettyjen geeniteknologisten injektioiden haitat ovat tämänhetkisen tiedon valossa taudin aiheuttamia riskejä merkittävämmät"

Kotimaa ti 10.08.2021 00:16

Joukko rohkeita suomalaisia terveydenhuoltoalan ammattilaisia vaatii koronarokotusten välitöntä keskeyttämistä, kunnes vakavien rokotehaittojen syy-yhteydet on selvitetty, ja vastustaa koronarokotusten laajentamista 12 – 15 -vuotiaisiin.

Tavoitteeseen pääsemiseksi lääkärit ovat käynnistäneet Pelastetaan Lapset -kampanjan.

Pelastetaan Lapset -kampanja syntyi, kun joukko suomalaisia lääkäreitä löysi toisensa ja päätti tehdä yhdessä Vetoomuksen lasten ja nuorten koronarokotusten estämiseksi. Taustalla oli suuri huoli lasten terveydestä kokeellisten geeniteknologisten injektioiden vuoksi.

On syytä huomauttaa, että suomalaisten lääkärien Pelastetaan Lapset -kampanja ei ole     suinkaan ainoa lasten koronarokotuksiin kriittisesti suhtautuva liike. Myös Tanskassa, USA:ssa,  Iso-Britanniassa, USA:ssa, Israelissa ja Japanissa lääkärit ovat tulleet julki rokotuksia vastaan. Kokeellinen geeniteknologinen injektio koetaan liian suureksi riskiksi mahdollisiin hyötyihin verrattuna. 

"Sars-Cov-2-virukseen ja Covid-19-tautiin liittyvää tiedeaineistoa tutkittuamme olemme erityisen huolissamme siitä, että julkisuudessa puhutaan nyt myös lasten rokottamisesta. 

Lasten riski sairastua vakavaan koronatautiin tai kuolla siihen on erittäin vähäinen, joten rokotteella ei ole heille saavutettavissa hyötyä – ainoastaan haittoja."

Näin kirjoittaa suomalainen Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä julkisessa Vetoomuksessaan lasten ja nuorten koronarokotuksien estämiseksi ja kehottaa jokaista miettimään tarkkaan, ennen kuin vie lapsensa koronarokotukseen.

Pelastetaan Lapset -sivustolta löytyy lääkäreiden, tutkijoiden ja terveydenhuollon työntekijöiden esilletuomaa riippumatonta tietoa sekä näkee myös mukana olevat lääkärit ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla on 27.7.2021 rekisteröity jo 100 rokotuksiin liittyvää kuolemantapausta ja koronarokotuksien vakavia haittavaikutusilmoituksia 1 877. Tarkempaa käsittelyä odottaa noin 6 500 haittavaikutusilmoitusta. 

Lääkäriryhmä peräänkuuluttaa vetoomuksessaan:

"Miksi tämä rokotuskampanja halutaan viedä läpi hinnalla millä hyvänsä?

Miksi näistä kuolemista ja vakavista haittavaikutuksista ei puhuta meidän tiedotusvälineissämme?"

Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä on Suomen sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä antanut lausunnon 12 – 15 -vuotiaiden koronarokotuksista. Lausunto on kielteinen ja sen taustalla ovat Covid-19 -taudin vaarattomuus lapsille, jo olemassa olevat turvalliset lääkkeet sekä tieteellisen näytön puute geeniteknologisten injektioiden turvallisuudesta. 

Lisäksi lääkäriryhmä haastaa Fimean ja THL:n asiantuntijat julkiseen tieteelliseen keskusteluun aiheesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyysi 9.7.2021 lausuntoja siitä, pitäisikö valtioneuvoston asetusta muuttaa covid-19-rokotusten laajentamiseksi 12–15 -vuotiaisiin. 

Pelastetaan Lapset -kampanjan lääkäriryhmä vastasi lausuntopyyntöön 29.7.2021 päätyen selkeään kielteiseen arvioon. Lausunnon on allekirjoittanut yli 20 eri erikoisalan lääkäriä, joiden joukossa on korkeamman akateemisen tutkinnon suorittaneita tohtoreita ja dosentteja.

Lääkäriryhmä esittää lukuisia perusteita nuorten koronarokotuskiellolle.

"Käytettävissä olevan tiedon perusteella geeniteknologiaan perustuvien, ehdollisen myyntiluvan saaneiden injektioiden – joita nimitetään harhaanjohtavasti 'rokotteiksi' – haitat ovat niiden hyötyjä suuremmat. Terveiden lasten ja nuorten riski sairastua vakavaan SARS-CoV-2-viruksen aiheuttamaan infektioon on vähäinen, ja kuolleisuus COVID-19-tautiin on väestötasolla osoittautunut meillä ja muualla erittäin pieneksi. 

Koronarokotteista viranomaisille raportoidut vakavat haittailmoitukset ja kuolemaan johtaneet tapaukset sekä kirjallisuudesta saatavilla olevat tiedot puhuvat karua kieltä niin Suomessa kuin muualla maailmassa näiden keskeneräisten, kiireellä kehitettyjen rokotteiden turvallisuudesta.

Toisaalta taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon on olemassa vaihtoehtoja eli vanhoja lopullisen hyväksynnän jo vuosikymmeniä sitten saaneita, myyntiluvallisia ja täten turvallisiksi tiedettyjä lääkkeitä, joiden käytöstä on saatu hyviä kokemuksia muun muassa Yhdysvalloissa ja joiden hyödyistä on jo olemassa tutkimusnäyttöä COVID-19 taudin torjunnassa ja hoidossa", lääkäriryhmä kirjoittaa lausunnossaan STM:lle.

Vuosikymmeniä jo käytössä olleilla tehokkailla ja turvallisilla vaihtoehdoilla COVID-19 -taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon lääkäriryhmä tarkoittaa muun muassa ivermektiiniä, hydroksiklorokiinia, C-vitamiinia ja D-vitamiinia. 

Edellä esitetyn perusteella Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä vastustaa valtioneuvoston asetuksen muuttamista niin, että geeniteknologiaan perustuvia injektioita lähdetään tarjoamaan myös 12-15 -vuotiaille nuorille.  

STM:n lausunnon tueksi lääkäriryhmä on tehnyt laajan kysymyskirjeen Fimealle ja THL:lle. Kirje sisältää tieteellisten tutkimusten lisäksi lukuisia vaikeita ja tähän asti sivuutettuja, koronaan ja rokoteturvallisuuteen liittyviä avoimia kysymyksiä.

Lääkäriryhmä esittää, että alle 12-vuotiailla lapsilla maassamme käynnissä oleva tutkimus keskeytetään välittömästi samoin kuin myös muun väestön altistaminen, heitä mahdollisesti peruuttamattomasti vahingoittaville, kokeellisille injektioille, kunnes maamme viranomaiset (Fimea ja THL) ovat esittäneet vahvat tieteelliset perusteet heille lähetettyihin kysymyksiin ja kunnes on varmistettu, että rokotettaviksi kutsutuilla kansalaisilla ja tutkimukseen värvätyillä lapsilla vanhempineen on riittävästi tietoa heille tarjotun injektion luonteesta ja turvallisuudesta. 

Samoin lääkäriryhmä edellyttää, että koronarokotetuille annetaan rokotustilanteessa tarkka tieto mihin ja miten ilmoitukset rokotteiden haittavaikutuksista tehdään.

Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä alleviivaa edustavansa monen eri erikoisalan lääkäreitä, tohtoreita, dosentteja, muita terveydenhuollon ammattilaisia ja luonnontieteilijöitä.

He ovat seuranneet erittäin huolestuneena kansainvälistä lääketieteellistä, vertaisarvioitua kirjallisuutta sekä viranomaissivustoilta löytyviä tietoja niin meillä kuin muuallakin maailmassa raportoiduista sadoista tuhansista vakavista haitoista ja tuhansista kuolemaan johtaneista tapauksista.

Tässä yhteydessä he lisäksi korostavat:

"On syytä huomioida, että vapaaehtoisuuteen perustuvan spontaaniraportoinnin on arvioitu paljastavan korkeintaan vain 10 % kaikista koetuista haitoista. 

Käytännössä todellisia vakavien haittojen lukumääriä ei tiedä kukaan."

Toisin sanoen: haittoja kokeneita voi olla vaikka kuinka paljon, sillä viranomaisille raportoidaan yleisen käsityksen mukaan korkeintaan 10 prosenttia todellisista haitoista.

Koronarokotteina markkinoitujen geeniteknologisten injektioiden saaneilla on ilmennyt poikkeuksellisen paljon haittavaikutuksia. Lääkärien mukaan koko väestön koronarokotukset pitää keskeyttää toistaiseksi, kunnes vakavien rokotehaittojen syy-yhteydet on selvitetty.

Yli 20 eri erikoisalaa edustavien lääkäreiden, tohtoreiden ja dosenttien ryhmä esittää siis väestön koronarokotukset keskeytettäviksi, kunnes THL:n ja FIMEA:n asiantuntijat ovat antaneet tieteellisesti perustellut vastaukset heille lähetettyihin kysymyksiin. 

29.7.2021 THL:aan ja FIMEA:aan lähetetyssä kirjeessä lääkärit kysyvät muun muassa, kuinka paljon vakavia haittoja ja kuolemaan johtaneita tapauksia tarvitaan koronarokotusten keskeyttämiseksi maassamme. 

Lisäksi viranomaisia pyydetään selvittämään, miten vakavien haittojen syy-yhteyttä kartoitetaan, miten COVID-19 -taudin toteamiseen käytetyn PCR-menetelmän luotettavuutta arvioidaan ja miten myyntiluvallisten valmisteiden sopivuutta COVID-19 -taudin ennaltaehkäisyyn ja hoitoon tutkitaan. 

Vastauksia kaivataan myös siihen, onko rokotuksia toteuttavia työntekijöitä ja rokotettavia informoitu koronarokotteiden kokeellisesta luonteesta. Entä onko heitä informoitu tähän mennessä ilmoitetuista haitoista ja mahdollisista, viiveellä tulevista vakavista haitoista, kuten lääketieteellisestä tutkimuksesta annettu laki edellyttää.

Lääkärit odottavat saavansa viranomaisilta siis "tieteellisesti perustellut vastaukset", jotka on sitten luvattu julkaista Pelastetaan Lapset - ja Koronarealistit -sivustolla. Kirjeenvaihto kerrotaan julkaistavan myös englannin kielelle käännettynä kansainvälisillä sivustoilla. 

"Iso joukko kansalaisia odottaa saavansa vastauksia näihin suomalaisten lääketurvallisuuden ja terveyden kannalta kriittisiksi kokemiinsa kysymyksiin", Pelastetaan Lapset -kampanjan lääkäriryhmä huomauttaa.

Rokotteiksi harhaanjohtavasti nimettyjen geeniteknologisten injektioiden haitat ovat Pelastetaan Lapset -kampanjan lääkäriryhmän mukaan "tämänhetkisen tiedon valossa taudin aiheuttamia riskejä merkittävämmät". 

"Korona- eli SARS-CoV2-viruksen aiheuttama COVID-19 tauti on osoittautunut pelättyä vaarattomammaksi. Tautiin on Suomessa kuollut loppuvuodesta 2019 alkaen 978 henkilöä, joiden mediaani-ikä on ollut 82 vuotta. 

Kuolemaan johtaneita rokotehaittoja on ilmoitettu FIMEA:lle jo 100, mikä tarkoittaa annettuihin rokoteannoksiin suhteutettuna, että noin kaksi henkilöä on kuollut jokaista 100 000 rokotettua henkilöä kohti. Lisäksi vakavia haittoja on ilmoitettu 36 jokaista 100 000 rokotettua kohti. 

Sikainfluenssan rokotukset keskeytettiin 24.8.2010, kun vakavia haittavaikutuksia oli 9,2 kpl 100.000 rokotettua kohden", lääkäriryhmä muistuttaa.

Pelastetaan Lapset -kampanjan lääkäriryhmä vaatii, että vakavien haittojen todelliset syy-yhteydet ja pitkäaikaisriskit on selvitettävä.

Haittailmoitusten lukumäärä ei lääkärien mukaan välttämättä kerro todellisesta syy-yhteydestä mitään ja kliinisten tutkimusten koehenkilöiden määrä on liian pieni osoittamaan eroja vakavien harvinaisten haittojen määrissä lume- ja aktiiviryhmien välillä. 

"Täten todellisen syy-yhteyden varmentamiseksi pitää selvittää haittavaikutusten biologiset mekanismit. Molekyylibiologiaan ja biokemiaan perehtyneet tutkijat ovat esittäneet, että nämä käytössämme olevat geeniteknologiaan perustuvat 'rokotteet' voivat aiheuttaa viiveellä vakavia, jopa hengenvaarallisia haittoja, kuten herkistymistä tuleville virusinfektioille ja neurologisia sairauksia. 

Ns. ADE-ilmiön vuoksi rokotetut voivat myöhemmin sairastua huomattavasti vakavampiin taudinkuviin uusia viruksia kohdatessaan kuin rokottamattomat. 

Tästä on olemassa eläinkokeista ja ruumiinavauslöydöksistä saatua näyttöä, joten FIMEA:lta ja THL:lta odotetaan vahvaa reagointia", yli 20 eri erikoisalaa edustavien lääkäreiden, tohtoreiden ja dosenttien ryhmä kirjoittaa.  

Julkisuudessa on kerrottu lasten koronarokotusten laajasta kannatuksesta, mutta lääkärit muistuttavat, että tiede ei ole demokratiaa ja vain faktat ratkaisevat. Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmä on päättänyt haastaa kaikki geeniteknologisia injektioita puoltavat asiantuntijat julkiseen keskusteluun aiheesta. 

"Suomessa tarvitaan tiedepohjaista debattia, jossa molemmat näkökulmat pääsevät esille", lääkäriryhmä painottaa.

Lääkärit katsovat myös lääketieteen etiikkaa rikottavan rajusti.

Pelastetaan lapset -kampanjan lääkärit ja asiantuntijat haluavat muistuttaa kaikkia Suomen kansalaisia tällä esiintulollaan vahvan tieteellisen näytön merkityksestä. 

"Viranomaiset, lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset toimivat vastoin lääketieteellisestä tutkimuksesta säädettyä lakia ja Maailman Lääkäriliiton hyväksymiä Helsingin julistuksen mukaisia eettisiä ohjeita suositellessaan koronarokotteita kaikille lapsille ja nuorille ilman vankkoja tieteellisiä perusteita. 

He eivät myöskään noudata Toisen Maailmansodan jälkeen vuonna 1947 vahvistettuja Nürnbergin säännöstössä annettuja normeja, joiden tarkoituksena on estää, etteivät Natsi-Saksan aikaiset ihmiskokeet enää koskaan uusiutuisi."

Suomalaisten lääkäreiden perustama Pelastetaan Lapset -kampanja haluaa suojella lapsia ja nuoria kokeellisilta geeniteknologisilta injektioilta.

Kaikki kansalaiset voivat liittyä Pelastetaan Lapset -lääkäriryhmän Vetoomukseen lasten ja nuorten koronarokotusten estämiseksi ja antaa tukensa Pelastetaan Lapset -kampanjalle allekirjoittamalla Adressit.comissa.

Terveydenhuollon ammattilaiset voivat yhtyä vetoomukseen täyttämällä lomakkeen tästä.

Samassa yhteydessä on tuotava esiin myös Koronarealistit -sivustolla julkaistu    koronarokotuksen ja koronatestaamisen kieltävä kirje koululle. 

Kopioimalla tai lataamalla sivulta lakimiehen laatima asiakirjapohja voi kieltää lapsensa koulupäivän aikana tapahtuvan koronarokotuksen ja -testauksen, toimittaa asiakirjan teksti koulun rehtorille ja terveydenhoitajalle ja vaatia vastaanottokuittaus. 


 

Tytti Salenius ti 10.08. 00:16

Pääuutiset

blogit

Olli Pusa

Käännytyslaki ratkaisevassa vaiheessa

pe 28.06. 10:23

Heikki Porkka

EU-vaaleista Suomessa, Virossa ja vähän muualla

ma 10.06. 11:03

Juha Ahvio

Konservatiivinen käänne haastaa utopiaglobalismin

la 08.06. 22:26

Tapio Puolimatka

Sota Venäjää vastaan ei ole shakkipeliä vaan kansan tuho

la 25.05. 08:02

Vieraskynä

Tutkintapyyntö Suomen journalismista

su 28.04. 17:57

videot