Blogi: Mikko Paunio, la 21.08.2021 14:02

Helsingin viime kauden kaupunkistrategia ei ollut lainmukainen - Uuden strategian huomioitava humanitaarinen maahanmuutto

Aktivoiduin poliittisesti, kun anoimme vuonna 2018 avustusta perheellemme välttämättömän inva-auton varustustusta varten harkinnanvaraisen vammaistuen rahoista. Emme saaneet penniäkään avustusta ja ilmeni, että Helsingin kaupunki oli leikannut näitä rahoja 70 %. Samaan aikaan humanitaarisen maahanmuuttoon liittyvät harkinnanvaraiset sosiaaliset tulonsiirrot ovat voimakkaasti lisääntyneet 2015 tapahtuneen maahanmuuton myötä. Emme tiedä kuinka paljon, koska kaupungilla ei ole tästä tietoa.

Olen nyt ollut laadukkaissa Helsingin kaupungin järjestämissä koulutustilaisuuksissa, joissa meille luottamusmiehille on luennoitu tärkeää asiaa kuntatasolla tehtävistä päätöksistä ja kuinka kuntaa johdetaan.

Pormestari Juhana Vartiaisen tärkein johtamista tukeva instrumentti on kuntastrategia, joka hyväksytään uuden valtuustokauden alussa. Helsingin uusi kuntastrategia hyväksytään näillä näkymin ehkä lokakuussa kuntalain (410/2015) 14 § mukaisesti.

Kuntastrategian 7. luvun (Kunnan johtaminen ja kunnanhallitus) 37 § mukaan:

”kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.”

Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Lähes kaikkiin näihin huomioon otettaviin seikkoihin vaikuttaa ei-työperäisen tai humanitaarisen maahanmuuton kielteiset fiskaaliset julkistaloudelliset vaikutukset. Tästä huolimatta voimassa olevassa Helsingin kuntastrategiassa ei ole tarkasteltu lainkaan tai edes noteerattu humanitaarisen maahanmuuton fiskaalisia vaikutuksia, vaikka saman pykälän 2. momentissa todetaan:

Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta”

ja 3. momentissa todetaan:

”Kuntastrategian ottamisesta huomioon kunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 110 §:ssä.”

Jo edellä on tullut ilmi, että luin edellisen valtuustokauden kuntastrategian. Siinä muuten todetaan, että:

”Kaikkein haavoittuvimpien ihmisryhmien tarpeisiin ja palveluihin kiinnitetään erityistä huomiota.”

Mitenköhän tuo on sopusoinnussa sen kanssa, että vammaispalvelulain mukaisia harkinnanvaraisia avustuksia leikattiin 70% tilanteessa, jossa kaupunkiin alkoi tulvia maahanmuuttajia, jotka saivat oleskeluluvat humanitaarisin perustein?

Otin nämä asia heti esille ensimmäisessä Helsingin SOTE-lautakunnan ensimmäisessä uuden kokoonpanon kokouksessa, jossa panin merkille sosiaalijohtaja Maarit Sulavuoren esittämän huolen seuraavien menojen ylityspaineista:

perhe ja sosiaalipalvelut (12,2 miljoonaa),

vammaistyö (4,9 miljoonaa),

lastensuojelu (5,7 miljoonaa),

lapsipalveluiden hyvinvointi ja terveyspalveluiden ostot (0,5 miljoonaa euroa).

Nämä kaikki ylityspaineet ovat riippuvaisia tänne huonosti integroituvan väestön koon muutoksista; olemme palvelupisteissä käydessämme havainneet, että vammaisten ulkomailta tulevien lasten määrä on selvästi suurempi kuin heidän osuutensa väestöstä. Tästäkään meillä ei ole tietoa. Suomeen kohdistuu siis vammaisturismia.

Arviota humanitaarisen maahanmuuton fiskaalisista vaikutuksista ei kuulemma voida tehdä, vaikka olemassa olevan sosiaali- ja terveyspalveluista saatavien tietojen avulla tällaiset arviot olisi helppo tehdä ja ymmärtääkseni kuntalaki velvoittaa Helsinkiä tekemään tällaiset arviot.

Huomatkaa, että edellä kirjoitan vain em. maahanmuuttoon liittyvien momenttien ylityspaineista en tosiasiallisesti aiheutuneista kustannuksista. Esimerkiksi perhepalveluihin maahanmuuton myötä aiheutuneet kustannukset ovat huomattavat ja erityisesti maahanmuuttajalasten huostaanottopäätökset ovat erittäin kalliita kuntataloudelle.

Helsingin kaupunki myöntää tänä vuonna harkinnanvaraista täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea 11,5 miljoonaa euroa valtion/KELA:n maksamien perustoimeentulotuen (58 miljoonaa) ja asumistuen (63 miljoonaa) päälle.

Kaupunkitiedon julkaisuista (https://www.ulkomaalaistaustaisethelsingissa.fi/fi/toimeentulotuki) löytyy tietoa helsinkiläisistä KELA:n jakaman perustoimeentulotuen saajista. Kaikkiaan perustoimeentulotuen piirissä olevista 66 859 henkilöstä 31 713 eli 47 % oli vieraskielisiä, vaikka siis heidän osuutensa väestöstä oli tuo 9,5% vuonna 2019.

Vuonna 2019 täydentävän toimeentulotuen saajatalouksia oli Helsingissä 13 897, joista päähenkilöistä (tuenhakija) 10 397 oli Suomen kansalaisia ja 3500 eli 25 % kaikista päähenkilöistä ulkomaiden kansalaisia. Vieraskieliset perheet ovat kantasuomalaisia perheitä suurempia, jolloin täydentävän toimeentulotuen saajien vieraskielisten määrä on paljon suurempi määrä kuin em. 25 % .

Vielä muutama sana Helsingin edellisen valtuustokauden Woke-henkisestä kaupunkistrategiasta. Siitä ei löydy yhtään numeroa ja viittausta humanitaarisen maahanmuuttoon, vaikka sen ”kovassa ytimessä” todetaan:

”Helsingissä rahoituksen lähtökohtana on kuntalaisten verotuksen vakaus ja ennustettavuus. Vahva työllisyys on vakaan kaupunkitalouden perusta.”

ja

Verotulojen kehityksessä tavoitteena on työllisyysasteen vahvistaminen, mikä näkyy helsinkiläisten verotettavien ansiotulojen/asukas nopeampana nousuna muihin Helsingin seudun kuntiin verrattuna. 

Edellisen kaupunginvaltuuston hyväksymä kaupunkistrategia on täynnä maailman syleilyä ja Helsingin kansainvälistymistä tyyliin:

”Kokonaisvaltaisen taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden varmistaminen on kasvavan kaupungin tärkeimpiä tavoitteita.” 

”Helsinki on elävä ja monikulttuurinen, liberaalin demokratian ja suvaitsevaisuuden vahva edistäjä. Kasvavassa Helsingissä on moniarvoisuutta salliva kulttuuri, joka mahdollistaa eri väestöryhmien kohtaamiset. Kaupunki kukoistaa ja kehittyy ilmapiirissä, jota leimaa uuden oppiminen, avoimuus, toisten kuuleminen ja huomioiminen, ja jossa toisille annetaan tilaa ja otetaan heidät mukaan.”

”Ennakointiin perustuva ammatillinen koulutus luo hyvät edellytykset työttömien ja maahanmuuttajien työllistymiselle.” 

Havahtumista todellisuuteenkin on strategiaan piilotettu:

”Kaupunkien asukkaiden todellisuuden eriytyminen on maailmalla yksi suurimmista kaupunkien haasteista.”

Ja havahtumista uuteen SOTE-maailmaan oli jo 2017:

”Valtionrahoituksen suhteellinen merkitys kaupungin tulorahoituksessa olisi nykyistä suurempi, mikä lisää osaltaan rahoituksellista epävarmuutta.”

Vanhan strategian loppuun myös aukikirjoitettu tärkeä huomio/varoitus/viesti Suomelle:

”Urbaanin elämäntavan yleistyminen muokkaa myös arvo- ja asennemaailmaa ja kasvattaa henkistä eroa muuhun Suomeen. Tarve maan eri osien keskinäisen ymmärryksen lisäämiselle ja haitallisten jännitteiden loiventamiselle korostuu.”

Woke-arvo- ja asennemaailma on todentotta nyt kiihtyvästi eriyttämässä Helsinkiä muusta Suomesta huolestuttavalla tavalla samalla, kun Helsinki elää vaarallisessa punavihreässä kuplassa.

Mikko Paunio la 21.08. 14:02

Mikko Paunio

Kirjoittaja on helsinkiläinen terveydenhuollon erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston epidemiologian dosentti. Hän oli SDP:n jäsen vuodesta 1977, kunnes liittyi Perussuomalaisiin 2021. Hänen työnantajiaan on vuosien varrella olleet mm. Helsingin yliopisto, Euroopan Unionin komissio ja Maailmanpankki.

tuoreimmat

Äärivasemmisto ja vihreät liittoutuivat oligarkkien kanssa ja paljastivat vanhan epädemokraattisen luonteensa

to 04.05. 19:11

Miksi trans-kids ilmiötä ja pedofilian laillistamista valtavirtaistetaan jopa osaksi YK:n Agenda 2030:tä? - Tässä selkäpiitä kylmäävät vastaukset

to 27.04. 18:50

YLE:n eilinen inkluusio-MOT oli vastemielistä propagandaa

ti 18.04. 09:24

Humanitaarisista syistä Suomeen oleskeluluvan saaneet ovat tehneet kymmeniä tuhansia matkoja kotimaihinsa viimeisten vuosien aikana

su 16.04. 11:52

By purposfully increasing capital costs of nuclear energy and waste incineration with EU s Taxonomy regulation this will make them economically non-viable

su 16.04. 11:10

Komissaari Jyrki Kataisen, SITRA:n ja Klaus Schwabin vihreän vehkeilyn tuhoisat seuraukset EU:ssa - Ydinvoiman ja jätteenpolton pääomahuollon vaikeuttaminen Suuren Resetin tavoite

la 15.04. 10:24

SITRA, komissaari Jyrki Katainen ja Maailman talousfoorumi vievät meidät Vihreän siirtymän sijaan kohti Vihreää tuhoa

ma 10.04. 12:03

Kielitaidottoman perusterveydenhuollon lääkärikäynnin palveluseteli Helsingissä on kaksinkertainen arvoltaan johtuen tulkkauksen tarpeesta

to 30.03. 18:35

Hyvät Helsingin yliopiston edustajat (cc. Helsingin Sanomien Noona Backgren ja Pekka Paunio),

ti 21.03. 16:29

Olin Life Siten päätoimittajan John Henry Westenin ja Frank Wrightin podcast-haastattelussa

to 16.03. 19:33

blogit

Vieraskynä

Alistamisemme menetelmät

ma 08.08.2022 23:48

Juha Ahvio

Todisteet: Väitteet Trumpin Venäjä-kytköksistä olivat valheita

la 27.05.2023 12:08

Professorin Ajatuksia

Yle teki diasarjan, mutta miksi niin moni seikka unohtui?

to 13.05.2021 20:23

Marko Hamilo

Ydinvoimaa, talouskasvua ja teollisia työpaikkoja

ti 28.03.2023 20:22

Jukka Hankamäki

Kotouttaminen ei tunnu onnistuvan

ke 18.11.2020 16:56

Petteri Hiienkoski

Länsimaiden harhautumisen synkkä logiikka

pe 26.05.2023 14:00

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Kokoomus ei ole talouspuolue sen enempää kuin muutkaan

ti 14.02.2023 12:04

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Valtuustoaloitteeni mamujen 43 äidinkielen opetuksen lopettamiseksi verovaroilla Espoossa

su 15.01.2023 14:49

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Kirja-arvio: Seksuaaliutopia - Feministien sota sivistystä vastaan

ke 29.05.2019 09:00

Arto Luukkanen

Punavihreä hallitus komentaa! Maakuoppaan mars!

la 25.02.2023 13:58

Mika Niikko

Suvaitsevaisuuden kirjavat käsitteet

su 13.09.2020 23:07

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Äärivasemmisto ja vihreät liittoutuivat oligarkkien kanssa ja paljastivat vanhan epädemokraattisen luonteensa

to 04.05.2023 19:11

Heikki Porkka

RKP - maahanmuutto jäsenhankinnan välineenä

ke 17.05.2023 18:45

Tapio Puolimatka

WHO:n kansainvälinen pandemiasopimus

to 18.05.2023 19:39

Olli Pusa

Työperäinen maahanmuutto

pe 21.04.2023 09:23

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

Rikkaat rikastuvat ja köyhät kituuttavat

ti 18.08.2020 10:15

Reijo Tossavainen

Auta avun tarpeessa

to 19.03.2020 07:33

Jessica Vahtera

Kuuden euron kohtuus missä palkkatasa-arvo?

ma 11.05.2020 17:17

Pauli Vahtera

Olisinko yrittäjä, enkä palkansaaja

su 25.10.2020 22:57

Timo Vihavainen

Suurista erehdyksistä

to 23.02.2023 21:02

Matti Viren

Odotellaan vuotta 2023

la 14.08.2021 23:44