Blogi: Petteri Hiienkoski, ke 06.12.2017 08:52

Kristinusko ja islam X: Allah on Raamatun Jumalan irvikuva

Allahia voi pitää Raamatun Jumalan irvikuvana. Vastakkaisuus Raamatun Jumalaan ilmenee siinä, mitä Koraani opettaa Allah-jumalasta ja tämän suhteesta ihmiseen sekä toisaalta siinä, mitä se opettaa ihmisen suhteesta lähimmäiseen.

Islamin Allah-jumala on tunnettavissa Koraanista (16:89) lähes samaan tapaan kuin kristinuskon Jumala tunnetaan ainoastaan Raamatusta. Niitä kutsutaan "ilmoitususkonnoiksi". Sellaisina ne ovat myös eksklusiivisia – toisensa poissulkevia.

Helsingin Sanomat on kuitenkin väittänyt, että käsitys, jonka mukaan islam ja kristinusko ovat täysin erilaisia, olisi myytti. Olen kritisoinut tällaista lukijoiden harhaanjohtamista muun muassa kirjoituksessani Islamin valkopesua ja kristinuskon mustamaalausta.

Kirjoitusten toisistaan poikkeava syntytapa ja laajuus

Muhammed (noin 570–634) vaatii Koraanissa uskomaan Allah-jumalaan ja tämän profeettaan. Raamatun Jumala kutsuu Vanhan ja Uuden Testamentin profeettojen ja apostolien kirjoitusten kautta uskomaan omaan sanaansa.

Koraanin väitetään olevan peräisin enkeli Gabrielin ilmestyksistä, joita Muhammedilla kerrotaan olleen vuodesta 610 alkaen kuolemaansa asti. Kirjaksi se koottiin muiden kirjaamista muistiinpanoista parikymmentä vuotta Muhammedin kuoleman jälkeen.

Raamattu sen sijaan koostuu kahdesta osasta ja yli 60 erillisestä kirjasta. Useiden kymmenien kirjoittajien uskotaan välittäneen runsaan tuhannen vuoden kuluessa Jumalan Hengen vaikutuksesta (2. Tim. 3:16) sen ja vain sen, minkä saivat Jumalalta (2. Piet. 1:21).

Jo tässä on suuri laadullinen ero. Lisäksi Koraani ja Raamattu sisältönsä puolesta sulkevat toistensa ilmoituksen vääränä pois. Molemmat eivät voi olla totta.

Yhteensovittamattomuus

Tämän yhteensovittamattomuuden takia on tarpeen tuntea niiden väliset erot. Erityisen tärkeää se on sen takia, että Islam ei erota maallista ja hengellistä valtaa toisistaan. Islam on myös poliittinen ideologia, jonka vaikutus on leviämässä vauhdilla Länsi-Euroopassa – myös Suomessa.

Eroista ei valtionmediassakaan ole kerrottu huolimatta sen lakisääteisestä päätehtävästä tukea kansanvaltaa … tarjoamalla monipuolisia tietoja. Todenmukaisen tiedon sijasta YLE on levittänyt harhaanjohtavaa kuvaa kristillisestä uskosta ja islamista. Eroja on pyritty vähättelemään, jopa kieltämään. Tukea agendalleen YLE näyttää saaneen kirkolliselta eliitiltä ja luikuriteologeilta, jotka ovat etääntyneet Raamatusta ja kristinopista.

Olemukseltaan Koraanin Allah ei ole sama kuin Raamatun Jumala, koska islamissa kielletään Jumalan kolmiykseys (triunity tai trinity) ja Jeesuksen (noin 0–30) jumaluus. Tämä ero liittyy myös siihen, mitä Allah-jumalan kerrotaan Koraanissa vaativan ja kieltävän sekä toisaalta siihen, mitä Allahin väitetään antavan ja lupaavan verrattuna Raamatun Jumalaan.

Allah ja luonnollinen jumalatuntemus

Koraanin mukaan Allah on ikuinen (3:2), kaikkivaltias (13:16) ja kaikkitietävä (41:36) Luoja (42:11) sekä oikeudenmukainen Tuomari, joka tuomitsee joko paratiisiin tai helvettiin (39:69–74). Nämä vaikuttavat yhden tosi Jumalan ominaisuuksilta, jotka on ilmoitettu Raamatussa.

Ne kuuluvat ainakin jossain määrin myös niin sanottuun luonnollisen jumalatuntemukseen (Natural Knowledge of God). Raamatun mukaan sellainen on ihmisessä ikään kuin sisäsyntyisesti jäljellä vielä syntiinlankeemuksen jälkeenkin (Room. 2:14–15).

Tämä liittyy luomisessa ihmiseen istutettuun Jumalan kuvaan sekä sen särkymiseen ja niin sanotun alkuvanhurskauden menettämiseen lankeemuksessa.

Koraani vaatii ehdotonta alistumista Allahille ja tämän profeetalle

 • Sano: »Jumalan [Allahin] johdatus on totisesti oikea johdatus, ja meidät on määrätty alistumaan maailmojen Valtiaan alamaisiksi.» (Karjan suura 6:71.)
 • Kenellä on parempi uskonto kuin sillä, joka kaikkinensa alistuu Jumalan [Allahin] tahtoon... (Naisten suura 4:125.)

Allah – eli käytännössä Muhammed – vaatii ihmistä luopumaan omasta tahdostaan ja alistumaan orjakseen eli muslimiksi. Muslimin tulee näet noudattaa Allahin ja tämän profeetan tahtoa.

 • Se, joka tottelee profeettaa [Muhammedia], tottelee Jumalaa [Allahia]... (Naisten suura 4:80.)

Tämä tarkoittaa Koraanin uskonnollisia ja yhteiskunnallisia määräyksiä, käytännössä myös Muhammediin liittyvää perimätietoa (sunnah), jota myöhemmin on kirjattu monenkirjaviin haditheihin. Näiden määräysten rikkomista tai noudattamatta jättämistä pidetään islamissa syntinä.

Koraanin mukaan toiset synnit ovat suurempia (al-kaba'ir) kuin toiset (53:31–32). Jos joku välttää suuria syntejä, Allahin kerrotaan voivan antaa vähäiset synnit (al-sagha'ir) anteeksi. Allah voi antaa syntejä anteeksi, jos niitä kadutaan (66:8). Myös "hyvillä" teoillaan ja sovitusuhreilla voi hyvittää syntejään (5:89; 11:114-115). Kristillisen uskon torjumiseksi Koraanissa todetaan, ettei kukaan muu kuitenkaan voi hyvittää Allahille toisen syntejä eikä lunastaa ihmistä synnin vallasta (6:164; 17:15; 53:38-41).

 • Jos kartatte raskaita syntejä, jotka ehdottomasti kielletään teiltä, niin Me pyyhimme pois teidän pahat tekonne ja johdatamme teidät kunniaportista Paratiisiin. (Naisten suura 4:31.)
 • Niille, jotka karttavat suuria syntejä ja rikkomuksia, joskaan eivät pienempiä hairauksia, niille on totisesti Herrasi [Allahin] anteeksianto avara. (Tähden suura 53:31.)

Muslimit eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, mitkä kaikki ovat juuri näitä suuria ja raskaita syntejä, jotka ehdottomasti kielletään. Joidenkin hadithien mukaan niitä olisi seitsemän mutta toisten mukaan 70.

Allahin kerrotaan tuomiopäivänä kuitenkin palkitsevan ne, joiden hyvät teot painavat eniten, sekä rankaisevan niitä, joiden ansiot painavat vain vähän (23:101-104).

Syntikäsityksen pinnallisuus

Islamin käsitys synnistä on erittäin pinnallinen. Koraani kertoo tosin Aadamin ja Eevan lankeemuksesta (20:114–115). Se ei kuitenkaan tunnusta siitä Raamatun mukaan seurannutta niin sanottua perisyntiä (Room. 5:5–19; Ps. 51:7), joka on kaikkien muiden syntien alkulähde (Room. 7:17).

Islamissa ei pahaa himoa eikä vääriä tai pahoja ajatuksia pidetä syntinä. Koraanin mukaan syntiä ovat vain sen tarkoittamassa merkityksessä väärät tai pahat teot.

Syntikäsityksen pinnallisuus on olennainen asia sen takia, että se antaa paremman mahdollisuuden uskotella olevansa "hurskas". Jos voi teoillaan ja tekemättä jättämisillään olla "hurskas", poistuu myös Vapahtajan ja tämän sovitustyön tarve. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, kuten Jeesus muistutti (Luuk. 5:31; Mark. 2:17; Matt. 9:12).

Raamatun mukaan syntiä ei ole ainoastaan kaikki Jumalan tahdon vastainen tekeminen ja tekemättä jättäminen eli lainlyönti (Matt. 25:30). Syntiä ovat myös kaikki turhat tai sopimattomat sanat (Matt. 12:36), ajatukset ja tahdonliikkeet (Matt. 5:28; Jaak. 1:14-15).

Raamattu vaatii täydellistä rakkautta Jumalaan ja lähimmäiseen

Jeesus tiivisti Jumalan tahdon rakkauden kaksoiskäskyyn: Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi (vapaasti, esim. Luuk. 10:27). Rakkaus ilmenee pitäytymisenä Jumalan sanaan eli Raamattuun ja sen mukaisiin ajatuksiin, sanoihin ja tekoihin (Joh. 8:31; Joh. 14:21, 23-24). Ne on tarkemmin määritelty Kymmenessä käskyssä. Jumalan pyhyys vaatii lain täydellistä noudattamista (Gal. 3:10; Jaak. 2:10).

Islam ja kristinusko saattavat ensisilmäyksellä muistuttaa toisiaan. Edellinen vaatii ehdotonta alistumista Allahille (mutta käytännössä Muhammedille). Jälkimmäinen taas vaatii Jumalan rakastamista yli kaiken.

Se, mitä Koraani käskee ja kieltää, on kuitenkin eri asia kuin se, mitä Raamattu käskee ja kieltää. Sen takia myöskään ne asiat, mitkä Raamatun mukaan ovat hyviä tekoja ja mikä syntiä, eivät ole samoja, mitkä Koraanin mukaan ovat hyviä tekoja ja mitkä syntejä.

 • Olemmehan lähettänyt sinulle Kirjan [Koraanin] selitykseksi kaikkinaisiin asioihin sekä johdatukseksi ja armoksi ja ilosanomaksi alamaisille (muslimeille). (Mehiläisen suura 16:29.)
 • Näin Me olemme ilmaissut sinulle (Muhammed) Totuuden kirjan [Koraanin] varmentaaksemme edeltäkäyneet kirjoitukset ja säilyttääksemme niiden tarkkuuden; arvostele siis niitä Jumalan [Allahin] ilmoituksen mukaisesti, äläkä seuraa sellaisten alhaisia vaistoja, jotka luopuvat sinulle ilmaistusta totuudesta… (Pöydän suura 5:48.)

Räikeimmin näkyvä ero lienee siinä, ettei Koraanissa ole yleistä lähimmäisrakkauden käskyä, kuten Raamatussa. Allah ja hänen profeettansa sen sijaan jakavat ihmiset jyrkästi kahteen leiriin.

 • Muhammed on Jumalan [Allahin] sananjulistaja, ja ne, jotka ovat hänen kanssaan [seuraavat häntä], ovat järkähtämättömiä [ankaria] uskottomille, mutta laupiaita toisiaan kohtaan. (Voiton suura 48:29.)
 • Te, jotka uskotte, älkää antautuko avomieliseen ystävyyteen muiden kuin teikäläisten kanssa… (Imranin perheen suura 3:118; vrt. 5:51, 57.)
 • Totisesti uskottomat ovat ilmeisiä vihollisianne. (Naisten suura 4:102.)
 • Oi te jotka uskotte, älkää ottako ystäviksenne ihmisiä, joita Jumala [Allah] vihaa. (Tutkinnan alaisen suura 60:13.)

Muslimeille Allah-jumalan kerrotaan olevan armollinen ja rakastava (3:131-132; 30:44-45). Muita Allah vihaa.

 • Totisesti olemme valmistaneet helvetin asunnoksi uskottomille. (Luolan suura 18:102.)
 • Olemme valmistaneet uskottomille ketjut, kahleet ja tulen. (Ihmisen suura 76:4.)
 • Katso, kurjimmat elolliset olennot ovat Jumalan [Allahin] silmissä epäuskoon kääntyneet, nuo, jotka eivät uskoa tahdo. (Sotasaaliin suura 8:55.)
 • …kristityt sanovat: »Messias on Jumalan poika». Tätä he hokevat suullaan. He jäljittelevät niitä, jotka ennen olivat uskottomia. Jumalan [Allahin] ynseys heitä rasittakoon! (Sotasaaliin suura 8:30.)

Lähimmäisenrakkauden osoittamisen sijasta Allah käskee Koraanissa käskemästä päästyään päinvastoin taistelemaan muita kuin tosi muslimeita vastaan. Joidenkin jakeiden soveltamista voinee tekstiyhteyden avulla rajata. Vastaavan sisältöisiä jakeita on kuitenkin niin paljon, ettei tarkoitus jää epäselväksi.

 • Profeetta, taistele sitkeästi epäuskoisia ja tekopyhiä vastaan ja ole ankara heitä kohtaan... (Kiellon suura 66:9; vrt. 9:73.)
 • Te, jotka uskotte, taistelkaa niitä uskottomia vastaan, jotka ovat lähellänne, jotta he kokisivat teidän voimanne... (Katumuksen suura 9:123.)
 • …vuodattakaa pakanain verta missä tahansa heitä tapaattekin. Ahdistakaa ja piirittäkää heitä ja väijykää heitä kaikkialla, mutta jos he kääntyvät (oikeaan Jumalan [Allahin] uskoon), rukoilevat ja antavat almut [jizya-vero], niin päästäkää heidät menemään. (Katumuksen suura 9:5.)
 • Ja taistelkaa heitä [epäuskoisia] vastaan, kunnes kaikki kiusaukset taukoavat [epäjumalia ei enää palvella] ja kunnes Jumalan tuomiota noudatetaan kaikessa [yksin Allahia palvellaan]. (Sotasaaliin suura 8:39; vrt. 2:193.)
 • Jumala [Allah] rakastaa totisesti niitä, jotka taistelevat Hänen retkillään taistelurintamassa, joka on kuin kivimuuri. (Taistelurintaman suura 61:4.)

Shirk ja Allahin ylivallan kieltäminen

Epäjumalanpalvelus (shirk) – joka on Allahin ja käytännössä Muhammedin ylivallan kieltämistä – on sen takia synneistä suurin. Siihen syyllistyvän väitetään joutuvan Helvetin ikuiseen tuleen.

 • Mutta jos joku pitää uskontonaan jotakin muuta kuin Islaamia, niin Jumala [Allah] ei sitä koskaan hyväksy, ja kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen joukkoon. (Imranin perheen suura 3:85.)
 • Totisesti Jumala [Allah] ei anna anteeksi, että palvellaan jotakuta Hänen vertaisenaan. Hän saattaa antaa anteeksi, kenelle tahtoo, muun kaiken paitsi tämän, sillä se, joka asettaa Jumalalle vertaisia, tekee kauhean synnin. (Naisten suura 4:48.)
 • Onhan sinulle ilmoitettu, kuten edeltäjillesikin, että jos sinä ketään muuta paitsi Jumalaa [Allahia] julistat, koko työsi raukeaa tyhjiin ja itse olet varmasti hukassa. (Joukkojen suura 39:65.)

Koraanissa erityisesti varotetaan pitämästä Raamatun Jeesusta Jumalana. Ristiriitaisesti sen kanssa hänet kuitenkin tunnustetaan Messiaaksi eli Kristukseksi, joka syntyi Pyhän Hengen ihmeen kautta neitsyt Mariasta.

 • Totisesti ne ovat harhauskossa, jotka sanovat: »Jumala on Messias, Marian poika»; mutta Messias sanoi: »Oi, Israelin lapset! Palvelkaa Jumalaa, - minun Herraani ja teidän Herraanne.» Totisesti, kuka ikinä rinnastaa (muita) Jumalaan, häneltä Jumala kieltää pääsyn autuuden puutarhaan, ja Hänen asuinsijansa on tuli; siellä ei ole auttajia väärintekijöille. (Pöydän suura 5:72.)

Jeesuksen jumaluus oli vaikea pala hänen omalle kansalleenkin (Joh. 1:11). Kun hän sanoi Minä ja Isä olemme yhtä, juutalaiset halusivat kivittää hänet jumalanpilkasta (Joh. 10:30). Kuten tiedetään, he saivat viimein roomalaiset ristiinnaulitsemaan hänet. Raamatun mukaan tämä tosin koitui sovitukseksi kaikille ihmisille (Room. 4:25; 5:10; 1. Joh. 2:2; 2. Kor. 5:19).

Sille, joka alistuu Allahin orjaksi, Muhammed sen sijaan lupaa Koraanin tarkoittamassa merkityksessä "oikeudenmukaista" ja "hurskasta" ohjausta – uskonnollisesti ja yhteiskunnallisesti. Määrätyllä uskonnonharjoituksella ja Koraanin määräämässä merkityksessä "hyvillä" teoilla voi sen mukaan hyvittää syntejään (5:89; 11:114-115) ja saavuttaa ajallista menestystä (48:18s).

 • Te, jotka uskotte, kumartakaa, vaipukaa maahan asti, palvelkaa Herraanne [Allahia] ja tehkää hyvää, jotta teillä olisi menestystä. (Pyhiinvaelluksen suura 22:77.)
 • …heidän [uskovaisten]on yksinkertaisesti vastattava: »Me kuulemme ja tottelemme». Tällaiset ovat niitä, jotka menestyvät. Ken tottelee Jumalaa [Allahia] ja Hänen lähettilästään [Muhammedia], pelkää Jumalaa ja pitää vaarin velvollisuudestaan Häntä kohtaan, hänen kaltaisensa voittavat…Sano edelleen: »Palvelkaa Jumalaa ja totelkaa lähettilästä…» Jumala lupaa tehdä ne, jotka uskovat ja suorittavat hyviä tekoja, uskottomien vallan perijöiksi maan päällä… (Valon suura 24:51-52, 54-55.)

Perimmäisenä palkintona Allah-jumala Muhammedin mukaan lupaa mahdollisuuden ansaita pääsyn Paratiisiin ja sen aistillisiin iloihin.

 • Totisesti, Jumala [Allah] on lunastanut uskovaisilta heidän henkensä ja omaisuutensa antamalla niiden korvaukseksi paratiisin puutarhan, joka on heitä varten. He taistelevat Jumalan asian puolesta: he surmaavat ja heitä surmataan (Katumuksen suura 9:111.)
 • Taistelkoot siis Jumalan [Allahin] [sota]retkellä ne, jotka tämän elämän hinnalla tavoittelevat tulevaa. Sille, joka taistelee Jumalan retkellä, kaatuupa hän tai voittaa, annamme Me jalon palkinnon. (Naisten suura 4:74.)
 • Ne jotka tottelevat Jumalaa [Allahia] ja Hänen lähettilästänsä, pääsevät niiden pariin, joille Jumala on osoittanut mielisuosionsa... (Naisten suura 4:69.)
 • Siellä on neitoja ylväillä lepovuoteillaan. Totisesti olemme luonut heidät omin käsin sallien heidän pysyä neitseinä hellinä ja samanikäisinä, niitä varten, jotka ovat oikealla puolella. (Suuren Tapahtuman suura 56:34–38; vrt. 78:31-34.)

Koraanin mukaan maallinen elämä on koeaikaa. Sen kuluessa Allahin väitetään testaavan keitä Viimeisellä tuomiolla palkitsee ja keitä rankaisee.

 • Hän [Allah], joka loi elämän ja kuoleman koetellakseen, kuka teistä osoittautuu parhaaksi teoissa. (Valtakunnan Suura 67:2.)
 • Totisesti Me [Allah] koettelemme teitä pelolla, nälällä, omaisuuden, hengen ja sadon menetyksellä. Kuitenkin, Muhammed, vie kärsivällisille riemullinen sanoma. Niille, jotka koettelemusten heitä kohdatessa sanovat: »Me kuulumme totisesti Jumalalle [Allahille] ja hänen luokseen me palaamme», sellaisille tulee siunausta ja laupeutta heidän Herraltaan, ja nämä ovat niitä, jotka ovat oikealla tiellä. (Lehmän suura 2:155-157.)

Synti ja kolminkertainen kuolema

Myös Raamattu tuntee Jumalan vihan. Se kohdistuu syntiin ja kohtaa kerran niitä, joille tässä armonajassa ei kelpaa Jumalan Pojassaan itsensä valmistama anteeksiantamus.

Raamatun mukaan ihmisen perusongelma on synti. Sillä se tarkoittaa Jumalan ilmaiseman tahdon vastaisuutta eli laittomuutta ja kaikkinaista vääryyttä (1. Joh. 3:4; 1. Joh. 5:17). Se ei kuitenkaan ole ongelma sen takia, ettei Jumala tai hänen profeettansa saa alistettua ihmisiä ja laajennettua uskoviensa ajallista mahtia maailmassa.

Raamatun Jumala ei ole kiinnostunut tämän tuomitun maailman katovasta mahdista (Matt. 4:8-10; Joh. 16:8-11; Joh. 18:36-37) ikään kuin hänen valtansa ei muutenkin ulottuisi kaikkialle. Kuten hyvin tiedetään (Joh. 3:16), hän on kiinnostunut jokaisesta luomastaan ihmisestä – tämän kuolemattomasta sielusta. Haulit himaan!

Synti on ongelma sen takia, että se aiheuttaa kuoleman (1. Moos. 2:17; Room. 6:23), joka erottaa ihmisen rakastavan Jumalan yhteydestä. Kuolema on kolminkertainen: hengellinen (Ef. 2:1-3), ajallinen (Matt. 10:28; Luuk. 12:20) ja iankaikkinen (Matt. 18:8; 25:46; 2. Tess. 1:9).

Mitä rakkaus on?

Allahia kutsutaan kahdessa kohdassa Koraania myös rakastavaksi (al-Wadūd):

 • Niin, Hän [Allah] on anteeksiantava, rakastava. (Tähtitaivaan suura 85:14.)
 • Anokaa siis anteeksiantoa Herraltanne [Allahilta] ja kääntykää sitten Hänen puoleensa. Totisesti, minun Herrani on armollinen, lempeä. (Huudin suura 11:90.)

Raamatun Jumalaa ei kuvata ainoastaan rakastavaksi vaan itse rakkaudeksi (kreik. agape). Kysymys on pyyteettömästä ja uhrautuvasta rakkaudesta (Ef. 5:25). Sitä lankeemuksessa mieleltään turmeltuneen ihmisen on vaikea, ellei suorastaan mahdoton käsittää.

 • Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. (1. Joh. 4:8.)
 • Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. (1. Joh. 4:16.)

Näennäisestä samankaltaisuudesta huolimatta Allahin ja Raamatun Jumalan rakkauden välillä on valtava ero. Koraanin mukaan Allah näet rakastaa niitä ja vain niitä, jotka alistuvat hänen ja profeetan tahtoon. Heidän tahtoonsa on ihmisen alistuttava ansaitakseen Allahin rakkauden.

 • Ja tämä (Koraani) on siunattu Kirjoitus, jonka Me olemme lähettänyt ylhäältä; noudattakaa siis sitä ja pelätkää Jumalaa, jotta osaksenne tulisi laupeus. (Karjan suura 6:155.)
 • Sano: »Jos te rakastatte Jumalaa [Allahia], niin seuratkaa minua [Muhammedia], ja Jumala on rakastava teitä ja antava anteeksi teille syntinne, sillä Jumala on sääliväinen ja laupias». Sano: »Totelkaa Jumalaa ja profeettaa! Sillä jos käännytte pois, niin tietäkää, että Jumala totisesti ei rakasta uskottomia.» (Imranin perheen suura 3:31-32.)
 • Ja kavahtakaa Tulta, joka on valmistettu uskottomille, totelkaa Jumalaa ja profeettaa, jotta teidän osaksenne tulisi laupeus. (Imranin perheen suura 3:131-132.)

Vuorisaarnassaan Jeesus kuvaili tällaista rakkautta publikaanien ja pakanoiden rakkaudeksi (Matt. 5:44-47). Raamatun Jumalan rakkaus ei sen sijaan ole ehdollista. Se ei myöskään erottele ihmisiä samalla tavoin kuin Allah-jumalan rakkaus. Se ei perustu siihen, mitä ihminen on tai tekee. Se perustuu siihen, millainen Jumala on ja mitä hän jo on tehnyt ihmisen puolesta Pojassaan.

 • Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. (1. Joh. 4:9–10.)
 • Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. (Joh 3:16–17.)

Jumala vetämässä sanansa pois

Koraani ja Raamattu osoittavat, miten islamin Allah-jumala eroaa kristinuskon Jumalasta. Allahia voi perustellusti pitää Raamatun Jumalan irvikuvana. Suvaitsevuus- ja monikulttuurisuusideologian omaksumisen ja uskonnollisen yleissivistyksen puutteen takia islamista ja kristillisestä uskosta levitetään kuitenkin vääristyneitä käsityksiä.

Harhaanjohtaminen on vakava asia. Sen seurauksena ei osata arvostaa sitä, mitä Raamatun Jumala on kristillinen uskon kautta kuluneina vuosisatoina antanut Suomelle ja suomalaisille. Ilman sitä tuskin olisimme tässä. Ei myöskään kyetä arvioimaan islamin leviämisen yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Asiaa sietää miettiä, kun vietämme Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotta ja uskonpuhdistuksen 500-vuotisjuhlavuotta. Näyttää näet siltä, että Jumala on vetämässä sanansa pois. Tilalle tulee jotain muuta. Historiasta voi päätellä, että se muu ei ole ainakaan mitään hyvää.

Petteri Hiienkoski

Huom! Tällä kirjoituksella ei haluta loukata muslimeja eikä kristittyjä. Kirjoitus keskittyy islamin ja kristillisen uskon vertailuun sellaisina kuin ne ensisijaisesti Koraanissa ja Raamatussa esitetään ja klassisen käsityksen mukaisesti ymmärretään. Kirjoitus haastaa kriittisesti pohtimaan näiden kahden katsomuksen olennaisia eroavuuksia ja niiden merkitystä.

EDIT 13.12.2017 tekstiä korjattu ja koraaninkohtia lisätty ja otsikointia muutettu.

 

Lähteitä ja lisätietoja

Kirkkoraamattu. Vuoden 1933/1938 kirkolliskokouksen käyttöön ottama suomennos.

Koraani suomeksi. Kustantaja Z. I. Ahsen Böre. Hämeen Kirjapaino Oy Tampere 1942.

 

Aiemmat Kristinusko ja islam -kirjoitussarjan osat

I: Luikuriteologit harhakäsityksiä levittämässä. US Puheenvuoro 22.9.2017.

II: Kaikki tiet vievät Roomaan? US Puheenvuoro 22.9.2017.

III: "Teologian desantit" ja Aabrahamin usko. US Puheenvuoro 23.9.2017.

IV: Suvaitsevuus- ja monikulttuurisuusideologia jyrää. US Puheenvuoro 24.9.2017.

V: Islamin valkopesua ja kristinuskon mustamaalausta. US Puheenvuoro 25.9.2017.

VI: Koraanin Allah ei ole sama kuin Raamatun Jumala. US Puheenvuoro 27.9.2017.

VII: Islam ei erota maallista ja hengellistä valtaa. US Puheenvuoro 19.10.2017.

VIII: Koraanin Jeesus ja maailman Vapahtaja. US Puheenvuoro 6.11.2017.

IX: Allah-jumalan esi-islamilaiset juuret. US Puheenvuoro 11.11.2017.

Petteri Hiienkoski ke 06.12. 08:52

Petteri Hiienkoski

Elokuva- ja tv-ilmaisun ja käsikirjoittamisen vastuuopettaja. VTM, TaK. Lastentarhanopettajavaimon aviomies ja neljän koululaisen isä. Toiminut aiemmin muun muassa vapaana toimittajana ja Ulkopoliittisen instituutin tutkijana. "Sydän taivaassa, jalat tukevasti maassa".

tuoreimmat

The Telegraphin uutiset liikaa Facebookille: yhteisöpalvelu bannasi tiedonvälittäjän vaalien alla

ke 20.03. 19:18

Terrorismista länsimaisen demokratian tuhoamiseen

ma 18.03. 01:44

Ylen poliittinen sensuuri tuhoaa demokratian perusteita

ke 13.03. 20:50

Ex-pääministeri vehkeili maataan vastaan Brexitissä - YLE vaikenee

ti 12.03. 23:52

Demokratia ja uskonnonvapaus edellyttävät sananvapautta

su 10.02. 04:15

Saatanallisista säkeistä Muhammed-pilakuviin eli mitä tapahtui sananvapaudelle?

su 03.02. 02:01

Pääministerin falskit selitykset

ma 14.01. 00:14

Islamilainen ilmiantajien FB-ryhmä käy sotaa "kafireita" vastaan

su 30.12. 17:44

Ylen sokeat politrukit "natsijahdissa"

pe 07.12. 05:29

Kuka pelkää natseja?

su 09.09. 06:07

blogit

Vieraskynä

Ps-nuorten naiset: Nykyfeminismi tai sukupuolikiintiöt eivät edusta tasa-arvoa

ti 19.03.2019 20:01

Juha Ahvio

Vuosi 2019 totuuden valossa: Miksi kristityn tulee olla kansallismielisen isänmaallinen?

su 17.03.2019 10:23

Professorin Ajatuksia

Loogista ja tavallaan loogista

ma 25.03.2019 21:40

Jukka Hankamäki

Miksi "#Suostumus2018"-aloitteeseen ei pidä suostua?

ma 25.03.2019 21:44

Petteri Hiienkoski

The Telegraphin uutiset liikaa Facebookille: yhteisöpalvelu bannasi tiedonvälittäjän vaalien alla

ke 20.03.2019 19:18

Tapio Holopainen

Mistä on pienet getot tehty?

ma 27.08.2018 23:18

Laura Huhtasaari

Riittää, että kansa on sitä mieltä

ti 05.03.2019 14:48

Petri Kaivanto

Vallankaappaus

ke 14.06.2017 09:13

Henna Kajava

Tapauskertomus: Muslimimaasta tullut valehteli ja sai turvapaikan

pe 22.03.2019 23:24

Piia Kattelus

Hallitsematon maahanmuutto ja liittoutumispolitiikka ovat nostaneet terrorismin uhkaa Suomessa

ke 17.01.2018 08:44

Henry Laasanen

Mitä termi "vihervasemmisto" tarkoittaa?

pe 24.08.2018 09:42

Arto Luukkanen

Pelastetaan lottopotti Järvenpään kaupungille

ma 25.03.2019 21:43

Mika Niikko

Kuka opettaa sinun lapsellesi seksuaalisuudesta?

ma 28.01.2019 22:12

Musta Orkidea

Vieraskynä: Kirje eräältä äidiltä

pe 08.02.2019 13:23

Mikko Paunio

Pekka Haavisto ja Paroni von Munchausen

la 23.03.2019 08:13

Heikki Porkka

Yleisradio ohjaa suomalaisten ajattelua

ti 19.03.2019 11:04

Tapio Puolimatka

"Homofobinen" professori haluttiin erottaa Oxfordin yliopistosta

pe 22.03.2019 21:47

Olli Pusa

Eläkepropaganda on röyhkeä tapa sivuuttaa normaali päätöksenteko

ma 25.03.2019 21:47

Alan Salehzadeh

Ei shariaa länteen, vaan länsimaiden tasa-arvoinen lainsäädäntö muslimimaihin

ti 12.06.2018 11:53

Janne Suuronen

ISIS-morsiamet - tätä dokumenttiä ei Yle esitä

ke 13.03.2019 20:09

Reijo Tossavainen

Journalistin päätoim. M. Pettersson: "Me vaikutamme äänestystulokseen"

to 14.03.2019 18:27

Jessica Vahtera

Työpaikkoja ei synny tilastotempuilla

pe 27.04.2018 12:59

Pauli Vahtera

Tyhjästä on paha nyhjästä

la 16.03.2019 11:29

Timo Vihavainen

Aikakauden alku

ma 25.03.2019 21:41

Matti Viren

Paula ja Donald

ma 25.03.2019 21:20